nieuws

Groothandel moet meer advies geven

bouwbreed Premium

utrecht – De groothandel in hout- en bouwmaterialen maakte in de afgelopen jaren een bovengemiddelde groei door. De omzet nam in 1998 met zo’n 10 procent toe. De oorzaak ligt in de oplopende bouwproductie en investeringen in woningen en infrastructuur. In de komende jaren moet de groothandel werk maken van kwalitatief goede en milieutechnisch verantwoorde producten. Als gevolg daarvan komt de nadruk op advisering te liggen.

De Rabobank wijst er in het rapport Cijfers en Trends op dat de consument naar meer kwaliteit vraagt, meer comfort en keuze wil en een grotere invloed heeft op aankopen en beslissingen. De groothandel moet er dus voor zorgen zo vroeg mogelijk bij het bouwproces betrokken te raken. Dat lukt alleen bij voldoende schaalgrootte. Die ontstaat weer door fusies en overnames. Ook samenwerking met collegabedrijven vergroot de invloed van de groothandelaar. Die kan met een winkel voor particulieren zijn marges en marktpositie verbeteren. De snelheid van leveren bepaalt in hoge mate het zakelijke succes, evenals de mate waarin de groothandel minder courante artikelen kan leveren. Informatietechnologie zal om die reden een steeds belangrijker plaats krijgen.

Marginaal

De productie in de houtverwerkende industrie steeg vorig jaar met 8,4 procent. De toename viel in het eerste halfjaar groter uit dan in het tweede. Bij marginaal stijgende prijzen nam de omzet met 9,4 procent toe. Door een betere efficientie daalden de personeelskosten met 3 procent.

Om en nabij 56 procent van de bedrijven telt minder dan vijf medewerkers. De concurrentie is groot terwijl het verwerkte hout concurrentie krijgt van metaal en kunststof. Innovatie moet de positie van het hout concurrerend houden. Meer en hogere markteisen vergen aanmerkelijke investeringen in materieel die alleen bij voldoende schaalgrootte zijn op te brengen. Op die manier kunnen de bedrijven meedenken met de afnemers. In het geval van de institutionele opdrachtgevers biedt bijvoorbeeld de levering van complete kozijnen gecombineerd met onderhoud uitzicht op een betere gang van zaken.

De architectenbureaus houden in de komende twee jaar gunstige vooruitzichten. Veel opdrachten staan alleen nog maar op papier en niet op tekening. De waarde daarvan beloopt om en nabij 45 miljard gulden. Vooral voor kantoren zijn bouwvergunningen afgegeven. Vorig jaar ontvingen de architectenbureaus voor bijna 27 miljard gulden nieuw werk, een groei van 8 procent vergeleken met 1997. De markt verstrekte voor 9 miljard gulden werk, waarvan de helft uit de zakelijke dienstverlening. De woningbouw gaf voor 11 miljard gulden in opdracht. Dat is minder dan voorheen. De openbare sector bleef vorig jaar met 4 miljard gulden stabiel. Professionele opdrachtgevers dragen voor ruim 60 procent bij aan de netto-omzet van de bureaus.

Tekort

Momenteel bestaat er een tekort aan architecten en ander technisch personeel als cad-tekenaars. Flexibele krachten vangen dit tekort op. Kleine en middelgrote bureaus zien daardoor de personeelskosten stijgen. Verandering van de bouwregels maakt het architectenwerk complexer. De kwaliteit van het gebouwde neemt daardoor toe, maar het kost de architect meer tijd zijn creativiteit in de regels in te passen. De bureaus krijgen zodoende meer interesse voor certificering om tot meer efficientie te komen. De bedrijfstak kent evenwel nog maar weinig gecertificeerde bureaus. Professionele opdrachtgevers stellen certificatie echter niet zelden verplicht.

De markt voor ingenieursbureaus stagneert. Proces- en milieutechniek en werktuigbouwkunde dragen nog ruim 60 procent bij aan de totale omzet van om en nabij 10 miljard gulden. Dat aandeel daalt ten gunste van de b en u-bouw, stedenbouw, water- en wegenbouw en elektrotechniek. Deze stijging houdt verband met grootschalige investeringen voor onder meer de HSL, de Betuwelijn en de dijkverzwaringen. Woning- en kantorenbouw op de Vinex-locaties leveren eveneens een groot aantal orders op. Ingenieursbureaus worden voor het laatste als projectmanager ingehuurd. Die besteden het werk weer uit zodat het slechts gering bijdraagt aan het bedrijfsresultaat van deze bureaus.

In het verlengde van geringere orderportefeuilles staat een toenemende concurrentie. Die komt bijvoorbeeld van starters en branchevreemde organisaties als managementconsultants en uitvoerende partijen. Ook de buitenlandse concurrentie neemt toe, omdat marktpartijen internationale samenwerkingsverbanden aangaan voor de aanbesteding van Europese projecten. Grote bureaus bieden om die reden hun diensten integraal aan tegen een zo laag mogelijke prijs. Opdrachten zijn vaker multidisciplinair en complex van aard. Grote(re) bureaus kunnen met dergelijke werken hun marges verbeteren. Te denken valt ook aan PPS-projecten waaraan ze als partner met een beperkt risico kunnen deelnemen. Kleinere bureaus ontkomen niet aan samenwerking om de vereiste kennis en kwaliteit te kunnen bieden. Opdrachtgevers adviseren over PPS-projecten vormt voor hen een nieuwe markt. Omvangrijke Europese en nationale opdrachten vallen steeds vaker aan ingenieursconsortia ten deel. Kleine en middelgrote kantoren zullen met deze consortiabureaus moeten samenwerken.

Reageer op dit artikel