nieuws

Veilige gevel levert geld op

bouwbreed

rotterdam – Veel ontwerpers weten geen invulling te geven aan de verplichte beperking van arbeidsrisico’s bij nieuwbouw, onderhoud, renovatie en sloop. Dat schrijft SBR in ‘Maatregelen voor gevels’, de tweede publicatie in de serie ‘Veilig ontwerpen binnen het Arbobesluit’.

Ze zijn onvoldoende doordrongen van hun verplichtingen. De veiligheidsvoorschriften die al sinds augustus 1994 van kracht zijn – eerst Bouwprocesbesluit, later Arbobesluit – zijn voor veel ontwerpers een dode letter.

Met een reeks handleidingen wil de Stichting Bouwresearch antwoord geven op de vraag welke ontwerpkeuzen en ontwerpdetails de werkomstandigheden kunnen verbeteren. De eerste uitgave had betrekking op daken. De nieuwste publicatie is bedoeld voor diegenen die invloed hebben op de vormgeving en detaillering van bouwdelen.

Terugverdienen

Afgezien van de wettelijke verplichting, voert SBR twee hoofdargumenten aan voor meer aandacht voor de veiligheidsaspecten van het gevelontwerp: het hogere ongevalsrisico bij gevelwerk, en economische voordelen. Juist bij gevels zijn de hogere investeringen in het ontwerp volgens SBR lonend omdat ze onderhoudsgevoeliger zijn dan andere bouwdelen. “De ontwerpende partij doet er daarom goed aan de noodzaak voor tijdelijke afschermende of beschermende maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen.” In plaats daarvan adviseert SBR het treffen van voorzieningen met een permanent effect. “Op de lange duur zullen die voorzieningen zich terugverdienen.” Dergelijke effecten worden versterkt indien de ontwerpmaatregelen bovendien een multifunctioneel karakter hebben. Als voorbeeld noemt SBR “balkons van waaraf de kozijnen en het glas veilig kunnen worden geplaatst, maar die ook voor het onderhoud kunnen worden gebruikt.”

SBR voert de risico’s van gevelwerk terug op een aantal hoofdthema’s: het ontbreken van een veilige werkplek, het tillen van zware lasten en het gevaar van beknelling. Extra gevaar ontstaat door het grote aantal betrokken bedrijven. De brochure noemt onder meer steigerbouw-, staalconstructie-, timmer-, metsel-, glaszetters-, kitapplicatie- en natuursteenbedrijven. “Denk aan de problemen om met meerdere partijen op een steiger te werken. Het coordineren van collectieve maatregelen is vaak erg moeilijk”, aldus de stichting.

“Vallen blijft een van de belangrijkste risico’s in de bouw”, constateert SBR, ondanks het toenemende gebruik van dak- en vloerrandbeveiligingen. Vooral bij onderhoud is het valrisico groot. “Registraties tonen bovendien een scherpe stijging van het aantal ongevallen door vallende voorwerpen.”

Tijd

Bij nieuwbouw is tijd een grote risicofactor. “Meer dan andere gebouwonderdelen bevindt een gevel zich bij nieuwbouw op het kritieke pad van de planning. In het belang van de voortgang worden nogal eens extra risico’s genomen”, stelt SBR vast.

De brochure behandelt de belangrijkste risico’s, doet suggesties voor ontwerpmaatregelen. Waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gemetselde gevels, vliesgevels, prefab betonnen gevels, gevelinvullingen en lichte gevelbekleding.

Reageer op dit artikel