nieuws

Mechanisch doseren levert puike bodembescherming Dintelhaven op

bouwbreed

den haag – De Dintelhaven in het Europoortgebied bij Rotterdam is na opening van de Beerdam direct onder invloed van het getij gekomen. Met een speciaal ontworpen bodembescherming zijn de nadelige gevolgen opgevangen. Het inzetten van de steenstorter Pados, met mechanische dosering, is onmisbaar geweest.

In de Dintelhaven slaat het Ertsoverslagbedrijf Europoort CV (EECV) gemiddeld circa 70.000 ton ijzererts per dag over. Zeeschepen voeren het erts aan vanuit Brazilie, Canada, Australie en de Scandinavische landen. Het erts wordt gelost en tijdelijk opgeslagen. Aan de binnenkade van de Dintelhaven wordt het erts in binnenvaartschepen en duwbakken geladen voor vervoer naar de Duitse staalfabrieken Krupp en Stines. De 800 meter lange binnenkade is gezamenlijk eigendom van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) en EECV. GHR verhuurt zijn deel aan EECV.

Laagwaterstand

Om de Dintelhaven via het Hartelkanaal bereikbaar te maken voor binnenschepen is in november 1997 een doorvaartopening in de Beerdam gemaakt. De gemiddelde laagwaterstand in de haven is daardoor toegenomen van f. 0,44 meter tot f. 0,85 meter NAP. In verband met het laden van schepen en duwbakken bij laagwater is de nieuwe bodemdiepte vastgesteld op f. 5,54 meter NAP. Daaronder is een nieuwe bodembescherming aangebracht die ervoor zorgt dat voor de damwand geen ontgrondingskuilen ontstaan door schroefstralen van schepen.

Het Ingenieursbureau Rotterdam heeft in opdracht van het GHR voor de Dintelhaven een speciale bodembeschermingsconstructie ontworpen van breuksteen met een dichtheid van ongeveer 3040 kg/m3. Dat bleek aantrekkelijker dan een traditionele constructie. Door de zware stortsteen is de laagdikte beperkt gebleven tot 0,50 meter bij een totaal gewicht van 1020 kg/m2. Voordeel daarvan is dat maar gebaggerd hoefde te worden tot een diepte van nominaal f. 6,85 meter NAP. Bovendien is het niet nodig de bestaande damwand te vervangen.

Stagnatie

Het werk is in fasen uitgevoerd, omdat de kade beschikbaar moest zijn voor het laden van ertsschepen. Tijdens het baggeren is 3000 ton breuksteen opgenomen, waarvan 2100 ton later in de rand van de bodembescherming is hergebruikt. De resterende 900 ton is in de overdiepten van de Dintelhaven teruggezet. Na het baggeren zijn de damwandplanken schoongespoten met water onder hoge druk. Damwandplanken die ‘uit het slot waren gelopen’ zijn gerepareerd door er stalen strippen op te lassen. Dan kan vanonder de kade geen zand meer uitspoelen.

Op de zandige waterbodem is een zinkstuk gelegd met een zool van geotextiel en een roosterwerk van wiepen. Op het geotextiel is een vlies gestikt dat schade tijdens het bestorten met breuksteen voorkomt. De zinkstukken zijn afgezonken met een sortering Grauwacke 32/56 mm van 100 kg/m2.

Stalen frame

De zware stortsteen (eklogiet) is aangevoerd uit Noorwegen en direct vanuit het schip op de steenstorter Pados geladen. De steen is in twee lagen aangebracht. Na aanbrengen van de toplaag is de bestorting geegaliseerd met een stalen frame dat onder de steenstorter is opgehangen. Door stagnatie van de levering van breuksteen uit Noorwegen is halverwege het werk overgegaan op verwerking van basalt met een sortering 20-100 kilogram en een gemiddelde dichtheid van 3000 kg/m3 uit Duitsland.

Uitvoerder L. Kruidenier bij BV Aannemingsbedrijf L. Paans en Zn in Werkendam vindt dat op dit project de meerwaarde van een mechanisch doserende steenstorter duidelijk tot uiting is gekomen. “De bodembescherming is nauwkeurig en gelijkmatig verdeeld aangebracht. Zonder zwakke plekken en dat is goed, want daar begint vaak de schade door schroefstralen van de schepen.”

Projectfeiten Project: Bodembescherming Dintelhaven kade EECV. Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Ontwerp en directievoering: Ingenieursbureau Rotterdam. Aannemer: BV Aannemingsbedrijf L. Paans en Zn te Werkendam. Totale projectkosten: 2,3 miljoen gulden (1,02 miljoen euro). De Pados

De Pados is een mechanisch doseringsvaartuig voor het aanbrengen van bestortingen onder water. Het vaartuig werd in 1980 ontwikkeld door de firma Paans voor het uiterst nauwkeurig aanbrengen van steenbestortingen van zinkers, bodems, oevers en tunnels. Het ponton heeft een middengedeelte zonder bodem van 16 bij 8 meter dat is verdeeld in 32 vakken van twee bij twee meter. Onder deze vakken bevindt zich een geleideconstructie met hydraulisch schuifbare bodemplaten die een aantal vakken afsluiten respectievelijk openen. De helft van de vakken is gesloten en kan gevuld worden met breuksteen als de andere helft geopend is. Door het verschuiven van de bodemplaten wordt de steen die in de vakken ligt rechtstandig op de bodem onder het vak gestort. Onderzoek heeft uitgewezen dat op deze wijze bestortingen zijn te realiseren met een nauwkeurigheidsgraad van 95 %. Laagdiktes van 0,10 – 0,40 meter zijn in een keer aan te brengen. Het ponton wordt met zes ankers op positie gehouden. Voor het aanstorten tegen oevers en kademuren is een apart kleppensysteem ontwikkeld. Van iedere stort wordt datum, tijd, positie en hoeveelheid (tonnage) geregistreerd.

De kade van EECV aan de binnenhaven van de Dintelhaven.

Reageer op dit artikel