nieuws

BNG zet goedkoop geld in voor projecten Bank levert bijdrage aan ontwikkeling publiek-private samenwerking

bouwbreed

den haag – Beoordeling van de private aanbieders. Inventarisatie van de risico’s. Financiering van de voorbereiding, uitvoering en exploitatie. In de brochure ‘Samen bouwen aan de toekomst’ staat wat de BNG lokale partijen te bieden heeft.

Wat het Kenniscentrum PPS is voor de rijksoverheid, wil de Bank Nederlandse Gemeenten zijn voor gemeenten, provincies en woningcorporaties. In de gisteren gepresenteerde brochure neemt het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector (OPP) een belangrijke plaats in. Het OPP werd twee jaar geleden door de BNG opgericht om lagere overheden te ondersteunen bij hun ruimtelijke plannen. Niet alleen als adviseur, maar ook als verschaffer van risicodragend vermogen.

In een tiental gemeenten en regio’s is inmiddels ervaring opgedaan. Voornamelijk bij projecten in de sfeer van woningbouwlocaties, stedelijke vernieuwing en bedrijventerreinen.

Beste kansen

“Hier heeft het pps-gedachtengoed zich bewezen. Hier liggen de beste kansen”, constateert de BNG. De bank schrijft er overigens bij dat “de praktijk rondom publiek-private samenwerking veel weerbarstiger is dan uit de theorie blijkt”, en dat “nog niet helder is hoe pps in diverse situaties meerwaarde kan bieden.”

Niettemin wil de bank met de opgebouwde deskundigheid een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de publiek private samenwerking. Naast het OPP kent de bank ook een aparte organisatie – BNG Consultancy Services (BCS) – voor de advisering. Onderwerpen waarover de bank adviezen en assistentie aanbiedt zijn onder meer: quick-scans om voor- en nadelen van pps op een rij te zetten; werving en selectie van publieke en private partijen; vaststelling wat de meest wenselijke pps-constructie is, de optimale financieringsconstructie en de beste rechtsvorm; beheersbaar maken van financiele effecten van het project; en het oplossen van financiele en andere knelpunten tijdens de looptijd van het project.

Triple A-rating

De bank laat weten ook in de markt te zijn voor financieringen met eigen rentedragende leningen. “De BNG beschikt over een scala van mogelijkheden om het financieringsplan te arrangeren en daarbij gebruik te maken van risico-verminderende instrumenten. Als ‘overheids’-bank met triple A-rating is BNG in staat de financieringskosten te begrenzen en het verkregen financieringsvoordeel ten gunste te laten komen van het pps-project”, zet de bank haar aanbod kracht bij.

De brochure besteedt ook aandacht aan pps bij grootschalige infrastructurele projecten. Er zijn tal van concrete voorstellen gedaan, memoreert de bank, maar de praktijkervaring met pps op het gebied van de topinfrastructuur in Nederland is “zeer beperkt”, stelt de bank tevens vast. De BNG pleit voor “een aanpak waarin de overheid via aanbesteding de planvorming, realisatie en exploitatie, inclusief de financiering aan private partijen overdraagt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels