nieuws

VROM schetst eenzijdig beeld woningbouw

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Remkes van VROM heeft deze week de Voortgangsbrief Woningbouw 1999 naar de Tweede Kamer gezonden. Hierin staat dat de woningproductie tot 2005 veel hoger is dan verwacht. Volgens de bewindsman zal eind 2002 in heel Nederland al het totaal aantal woningen gebouwd zijn dat is afgesproken in de Vinex-contracten voor de periode tot 2005. Dat komt volgens VROM vooral door de hogere productie buiten Vinex. Volgens drs. Cees Jan Snoei van het AVBB schetst Remkes wel een erg eenzijdig beeld van de woningbouw.

Volgens VROM blijft de woningproductie tussen 1995 en 2000 achter bij de gemaakte afspraken met de regio’s. In deze periode worden circa 35.000 woningen (min 10 procent) minder gebouwd dan afgesproken. Deze productieachterstand wordt vooral veroorzaakt in de BoN-gebieden waar men anderhalf a twee jaar achterloopt. Na 2000 zal de achterstand worden ingehaald.

VROM verwacht uiteindelijk dat de woningproductie in de Vinex-periode zelfs hoger zal uitvallen dan afgesproken. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen bouwproductie op de bouwlocaties buiten de Vinex-locaties (BoN-gebieden en overige stadsgewesten). Rond 2003 zal zelfs de totale afgesproken uitbreiding van het aantal woningen gerealiseerd zijn, denkt VROM. Ook in dit geval zullen de meeste woningen buiten de Vinex-locaties worden gebouwd. Op het moment dat in 2003 het totale aantal woningen is bereikt betekent dit dat op de Vinex-locaties minder woningen zijn gebouwd dan afgesproken.

Daarnaast geeft Remkes in de brief aan dat de productie van woningen buiten de Vinex-locaties niet in overeenstemming is met het Vinex-bundelingsbeleid. Met de provincies worden, onder meer in het kader van de herijking Vinex in 2000, nadere beperkende afspraken gemaakt.

Het AVBB reageert verontrust op de berichten dat de productie in 2003 reeds voldoende zal zijn. Dit is niet in overeenstemming met de afspraken die binnen de BoN-gebieden en de stadsgewesten zijn gemaakt. Er worden in deze gebieden immers circa 50.000 woningen minder gebouwd dan afgesproken. Daarnaast wordt in de brief aangegeven dat voor de gebieden buiten de Vinex-locaties beperkende maatregelen dreigen te worden genomen. Dit zal zeker beperkingen geven voor de huidige en toekomstige plancapaciteit in bestemmingsplannen.

Steeds meer ontwikkelt zich in Nederland een kwalitatieve vraag. Ook Remkes besteedt hieraan veel aandacht in de Nota Wonen in de 21e eeuw. Hierin wil hij meer ruimte geven aan individuele identiteit, diversiteit, keuzevrijheid en vrijheid van vestiging.

De voortgangsbrief gaat ook in op de kwalitatieve kant van de Vinex-productie. Kwaliteit wordt in de brief echter vooral geassocieerd met de gerealiseerde prijsklassen.

Er wordt steeds meer in het duurdere segment gebouwd, dus de kwaliteit wordt beter, redeneert VROM. De verleende bouwvergunningen in 1998 waren voor 20 procent goedkope woningen, 27 procent middelduur en 53 procent dure huizen. Kwaliteit betekent echter meer dan de verkoopwaarde van de woning. Kwaliteit wordt ook vertaald in grotere woningen, grotere kavels, meer diversiteit en keuzevrijheid voor de woonconsument. Hier wordt in de brief onvoldoende aandacht aan besteed.

Drs. Cees Jan Snoei, beleidsmedewerker bouweconomie AVBB ‘Kwaliteit betekent meer dan de verkoopwaarde van de woning’

Reageer op dit artikel