nieuws

Paars-groen bouwt extra sociale woningen in Vlaanderen

bouwbreed

brussel – De nieuwe paars-groene federale Belgische regering-Verhofstadt, die maandag de fakkel overnam van het rooms-rode kabinet-Dehaene, heeft een ambitieus (bouw)programma ontwikkeld om de leefbaarheid in de steden grondig te verbeteren.

De regering wil ook het mobiliteitsprobleem krachtig aanpakken, zo staat in het regeerakkoord van de Vlaamse en Waalse liberalen, socialisten en groenen.

Paars-groen belooft de komende jaren de verpaupering binnen de steden op te lossen. Dat gebeurt in samenspraak met de plaatselijke bevolking.

De regering van premier Verhofstadt (46), een Vlaamse liberaal, wil haar stedenbeleid uittekenen in samenwerking met de gewestregeringen van Vlaanderen, Wallonie en Brussel die grotendeels ook van dezelfde politieke samenstelling zijn. Zo zullen er fiscale maatregelen worden uitgewerkt om de renovatie en leefbaarheid van de verpauperde stadswijken te stimuleren.

Verlaging

Het verlagen van het kadastraal inkomen van het onroerend goed (vooral van handels-, industriele en ambachtelijke panden) in de bedoelde wijken behoort tot een van die maatregelen. Daarbij wordt voorrang verleend aan de renovatie van de eigendommen die de federale overheid en instellingen in bezit hebben en aan de collectieve voorzieningen. Om uiterst-rechts de wind uit de zeilen te nemen in de probleemwijken (onder andere de voedingsbodem van het Vlaams Blok), stelt de federale overheid lokale veiligheidsplannen op voor grote steden als Brussel en Antwerpen.

De nieuwe Vlaamse regering wil dat de federale regering het wonen in de stad fiscaal stimuleert om de stadsvlucht een halt toe te roepen. Ofschoon het ruimtelijk structuurplan voor Vlaanderen een verdichting van de stedelijke woongebieden nastreeft, is het niet de bedoeling om opnieuw te investeren in hoogbouw.

Het land heeft behoefte aan nieuwe, hedendaagse vormen van stedelijke ontwikkeling. Deze projecten moeten ook voldoen aan de moderne eisen van milieu en energie. Er komt in Vlaanderen ook een stadsvernieuwingsfonds dat gezamenlijk wordt beheerd door de Vlaamse regering en gemeenten. In Vlaanderen wordt ook het bedrag op de begroting voor de bouw van sociale huurwoningen opgetrokken zodat er vijftienduizend extra sociale woningen kunnen worden gebouwd.

Bouwovertredingen in Vlaanderen zullen voortaan sneller worden aangepakt en meteen administratief worden beboet. Gerechtelijke uitspraken inzake afbraak van illegale woningen en gebouwen dienen te worden gerespecteerd. Wel zal het beleid in verband met bouwovertredingen een humaner karakter krijgen. Er komt een commissie die dit soort overtredingen zal beoordelen.

Mobiliteit

Op haar beurt wil de nieuwe federale Belgische regering het hoofd bieden aan het mobiliteitsprobleem dat de komende jaren sterk toeneemt. Om het tij te keren wordt aan een hele serie maatregelen gedacht, zoals telewerk en een andere indeling van de werktijden. Er moet beter openbaar vervoer komen zowel per spoor als over de waterwegen.

In Vlaanderen heeft de nieuwe gewestregering besloten tot gratis openbaar vervoer voor kinderen en 65-plussers. De Belgische Spoorwegen krijgen een forse financiele injectie door de aanleg van een Gewestelijk Expressnet (GEN) waardoor een snelle verbinding tussen de hoofdstad en de randgemeenten verzekerd wordt. Ook het carpoolen wordt fiscaal aangemoedigd.

In overleg met de gewestregeringen investeert de federale regering ook in grotere veiligheid op de weg, zoals de aanleg van meer fietspaden. De meeste verkeersovertredingen worden administratief sneller afgehandeld. Alle vrachtwagens en autobussen moeten verplicht worden uitgerust met een blackbox.

Door verpaupering en speculatie in onroerend goed is het leefklimaat in oude stadswijken gaandeweg verslechterd. Op de foto de oude Brusselse volkswijk De Marollen. Foto: Hollandse Hoogte

Reageer op dit artikel