nieuws

Groenfonds brengt meer op dan het kost

bouwbreed

hoevelaken – De opbrengsten van het Nationaal Groenfonds stijgen boven de kosten uit. Volgens het jaarverslag nam het financiele resultaat vorig jaar met 0,5 miljoen gulden toe tot ruim 4,1 miljoen gulden.

De portefeuille convenantsleningen breidde vorig jaar met 54 miljoen gulden uit tot 188 miljoen gulden. De extra middelen gingen op aan grondverwervingen voor de Ecologische Hoofdstructuur. Het Groenfonds en de provincies sloten een formele garantie-overeenkomst over toekomstige onzekerheden als rentemutaties en aflossingen.

Het fonds wil de convenantsleningen onderbrengen bij de fiscale groenregelingen. Eind vorig jaar gold dat voor 89 miljoen van de totale 188 miljoen gulden. De groene financiering levert het fonds twee procent rentevoordeel op.

Het ‘groene geld’ dat het fonds aantrekt komt van commerciele banken met een eigen fiscaal erkende ‘groene’ beleggings- of kredietinstelling. Het Nationaal Groenfonds richtte een eigen beleggingsfonds op dat onder toezicht staat van de Nederlandsche Bank en door het ministerie van Financien is erkend als ‘groene beleggingsinstelling’.

Bedrijfsverplaatsingen

In 1998 maakte FBTO Verzekeringen gebruik van dit Nationaal Groen Beleggingsfonds I. Het fonds richtte in 1997 met het ministerie van LNV het ‘Revolverend fonds voor investeringen in natuur’ op. Met het geld worden onder meer bedrijfsverplaatsingen uit beoogd natuurgebied bekostigd.

Met Rijk, provincies en derden bespreekt het fonds een soortgelijk fonds voor een of enkele provincies en een voorfinancieringsfaciliteit voor particulier natuurbeheer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels