nieuws

Controle onmisbaar bij goede arbozorg

bouwbreed Premium

Ook al heeft een bedrijf nog zo’n goed arbozorgsysteem, alleen in de praktijk is te zien of het ook werkt. Daarom is het nodig regelmatig controles op de werkplek te houden. De term ‘arbozorgsysteem’ wordt gebruikt om de preventieve aanpak op het terrein van ongevallen- en verzuimpreventie aan te geven. Het opzetten en uitvoeren van zo’n systeem is in feite organiseren en afspraken maken.

Voor een goed functionerend arbozorgsysteem moet een aantal stappen worden genomen:

1. weten: inventariseren van de tekortkomingen op het terrein van arbo en verzuim;

2. wegen: maken van plannen om deze tekortkomingen te verhelpen. Prioriteiten stellen als niet alles in een keer kan worden aangepakt;

3. werken: het uitvoeren van de plannen in de afgesproken volgorde en binnen de afgesproken tijd’

4. waken: het beoordelen van de resultaten. Het waken leidt uiteindelijk weer tot weten, wegen en werken. Een zorgsysteem is dus een voortdurend proces.

Hulpmiddel

Bij de controle is een bedrijf vrij zijn eigen methoden te kiezen. Maar welke methode ook wordt gekozen, er zijn altijd hulpmiddelen bij nodig. Handzame en onderwerpgerichte controlelijsten bieden hierbij uitkomst.

Het gaat dan niet alleen om de uitvoeringsfase, het kan ook heel nuttig zijn lijsten voor handen te hebben voor de werkvoorbereidingsfase en lijsten gericht op het materieel (bijvoorbeeld voor opstelling of gebruik).

Om bouwbedrijven hierbij behulpzaam te zijn, heeft Arbouw in samenwerking met Aboma+Keboma en TNO Arbeid deze controlelijsten ontwikkeld. Het gaat om een praktische set van 61 lijsten die ingaan op veel voorkomende situaties, machines en gereedschappen en werkmethoden. Enkele titels zijn ‘Bouwplaatsinrichting’, ‘Steigers’, ‘Bouwlift’ en ‘Elektrisch handgereedschap’ en ‘Ladders en trappen’.

Vooral zogenaamde ‘omgevingsfactoren’, zoals lawaai, stof en begaanbaarheid op en rond de werkplek, worden getoetst. Waar nodig wijzen de lijsten op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De controlelijsten zijn goed voor instructiedoeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld bij toolboxmeetings of in het werkoverleg (VCA). Aan de hand van deze praktische publicatie wordt het bouwbedrijf in staat gesteld de controlelijsten in te bedden in het eigen arbozorgsysteem. Voordeel van het gebruik van de controlelijsten is dat het controleren een automatisme kan worden en op deze wijze leidt tot verandering in het omgaan met arbeidsomstandigheden.

De uitvoerder, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het toezicht op de bouwplaats, kan de lijsten invullen. Ook kan hij zich laten bijstaan door vakkundige bouwplaatsmedewerkers. Een aantal bedrijven geeft hier vorm aan door een ‘veiligheidsman van de week’ aan te stellen. Deze maakt in zijn week een inspectieronde over de bouwplaats. In de praktijk blijkt dat het inschakelen van het bouwplaatspersoneel de betrokkenheid bij het bedrijf en het bouwproject vergroot.

Het invullen van de controlelijsten vereist een bepaald kennis- en ervaringsniveau. Gelet op de gangbare praktijk worden in de overzichten van de controlelijsten en op de controlelijst zelf, suggesties gedaan voor wie de lijst een hulpmiddel kan zijn. Met het vastleggen van tekorten alleen wordt een werkplek niet veiliger. Daarom is op de controlelijsten ruimte gereserveerd om verbeterpunten en nadere afspraken te noteren.

Leren van fouten

Bij het werken met controlelijsten is sprake van een cyclus. Die begint met het systematisch waarnemen van afwijkingen, het controleren op de bouwplaats.

Soms kan de waarnemer daar direct iets verbeteren. Ook al kan iets direct worden verholpen, dan nog is het belangrijk hiervan altijd een aantekening op de lijst te maken. Punten die niet te verhelpen zijn, komen bij de verantwoordelijk leidinggevende (meestal de uitvoerder) terecht. Deze onderneemt zelf actie en lost zaken op, of schakelt anderen in (bijvoorbeeld de materieeldienst).

Het is natuurlijk de bedoeling dat tekorten die hun oorzaak eerder in het bouwproces vinden, bijvoorbeeld de voorbereidingsfase of de ontwerpfase, naar de betrokkenen worden teruggekoppeld. Dit is niet altijd eenvoudig, maar binnen het overleg op het project met de architect of de projectleider liggen mogelijkheden.

Steeds meer bedrijven kennen een kwaliteitssysteem waar het leren van fouten hoog in het vaandel staat. Dit is ook het uitgangspunt van deze controlelijsten en in dit proces kunnen de controlelijsten deze functie vervullen.

De nieuwe controlelijsten kunnen nu worden besteld, ze komen na de bouwvakvakantie beschikbaar. De losbladige lijsten zijn gevat in een ringband en kosten 75 gulden (bestelcode ARB 0628). De ringband kan ook in combinatie met een cd-rom-versie worden besteld en kost dan 135 gulden (vermeld de bestelcodes ARB 0628 en ARB 0643). Bestellen kan zowel telefonisch, (0900) 2025312 als per fax (020) 580 55 55.

L. Akkers, directeur Arbouw

Reageer op dit artikel