nieuws

Waterpeil beheerst IJsselmeer Nieuwe meren als bufferzone

bouwbreed Premium

amersfoort – “Anticipeer bij alle nieuwe projecten op een stijgend waterpeil”. Dat is de alles beheersende aanbeveling van de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies voor de ontwikkeling van het IJsselmeergebied. De raad adviseert in dit verband zelfs de aanleg van een randmeer bij de Noordoostpolder en een meer tussen Wieringen en de Wieringermeer als bufferzones.

Nu door klimaatverandering het waterpeil steeds hoger komt is volgens de raad ook versterking van dijken en extra spuicapaciteit naar de Waddenzee nodig als extra veiligheidsgarantie. Historische dijken moeten in de strijd tegen het water echter worden ontzien. Die zouden zijn gebaat met lokaal maatwerk: de opntwikkeling van een vooroever door aanleg van een nieuwe dijk met een ‘tussenpolder’ achter de oude.

Om de kwaliteit voor de drinkwatervoorziening op peil te houden moet de slibproblematiek in het Markermeer worden aangepakt. Dat meer zal zeker niet mogen worden ingepolderd, noch voor een vliegveld noch voor volkshuisvestingsplannen, waarschuwt de raad de minister van Landbouw.

De beroepsscheepvaart kan proviteren van een betere bevaarbaarheid door het hogere waterpeil. Mits gebruik wordt gemaakt van bestaande vaargeulen kan het IJsselmeer ook worden gebruikt voor snelle vervoersdiensten ter verbinding van de oost- en westoever. De spoorverbindingen tussen plaatsen aan de oevers moeten worden gehandhaafd. En de eindstations daarvan – Kampen, Stavoren en Enkhuizen – moeten via het water worden verbonden.

Tunnel

Nieuwe infrastructuur moet volgens het advies zorgvuldig worden ingepast. Daarom wordt aanbevolen voor de light-railverbinding Amsterdam-Almere te kiezen voor een tunnel of een combinatietrace over het oude land. Deze ideeen mogen slechts worden ingeruild voor nog creatievere oplossingen.

Ook zandwinning zal mogelijk zijn als de omvang ervan, de locatie, het tijdstip en de werkwijze wordt afgestemd op die andere functies van het IJsselmeer: drinkwatervoorziening, recreatie. Met olie- en gaswinning dient in verband met watervoorziening terughoudend te worden omgegaan. Buitendijks bouwen ten slotte moet worden beperkt.

Reageer op dit artikel