nieuws

Bouwvergunning voor GSM-mast meestal nodig

bouwbreed

Vervolg van pagina 1

haarlem – KPN Telecom en Libertel moeten voor het plaatsen van GSM-installaties in de Haarlemmermeer een bouwvergunning aanvragen. Dat heeft de bestuursrechter in Haarlem beslist na een geding dat beide providers hadden aangespannen.

Haarlemmermeer is een van de eerste gemeenten, die voor het plaatsen van GSM-zendinstallaties een bouwvergunning verlangt. KPN Telecom en Libertel vonden dit onterecht en stapten naar de bestuursrechter. Deze stelde de gemeente in het gelijk. Volgens hem mag zij een bouwvergunning eisen op grond van de Woningwet, omdat sprake is van een ‘ingrijpende verandering’ aan een gebouw.

Het ministerie van VROM wijst er op dat zendmasten niet voorkomen op de lijst van vergunningvrije en meldingplichtige bouwwerken volgens de Woningwet. Gezien het limitatieve karakter van die lijst zou voor deze zendmasten een bouwvergunning dus verplicht zijn.

Maar ook om een andere reden is het departement ‘niet ongelukkig’ met de uitspraak. Samen met Verkeer en Waterstaat en VWS werkt VROM aan een brochure voor gemeenten en andere belanghebbenden over deze materie.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stuurde haar leden al eerder een circulaire, omdat de gemeenten zeiden in voorkomende gevallen niet te weten hoe zij moeten handelen.

Toetsing

Uit deze brief van 26 maart wordt duidelijk dat in verreweg de meeste gevallen een bouwvergunning nodig is op grond van de Woningwet. In het verlengde daarvan moet de aanvraag worden getoetst aan het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Dat moet binnen dertien weken geschieden.

Een uitzondering biedt artikel 43, lid 1 onder i. van de Woningwet “voor het achter de voorgevelrooilijn plaatsen van een antenne die niet meer dan vijf meter hoog is”. Ook bij plaatsing op of over een (openbare) weg, spoorweg, (openbaar) vaarwater of in de bijbehorende bermen” is volgens artikel 43, lid 1 onder f. geen bouwvergunning vereist, stelt de VNG.

Reageer op dit artikel