nieuws

Lijst afkortingen

bouwbreed

AMW AutoManager Workflow

CAD Computer Aided Design

EDI Electronic Data

Interchange

ERP Enterprise Resource

Planning

GIS Geographic

Information Systems

CROW Kenniscentrum voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur RAWhet standaardbestek in de gww-sector

EAN wereldwijde afspraak over uniforme nummering van artikelen. Oorspronkelijk ‘European Article Numbering’

CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving.

VISI Voorwaarden scheppen voor invoeren van standaardisatie ICT in de gww-sector.

CTB bouw-automatiseringsbedrijf

Reageer op dit artikel