nieuws

Europees sociaal beleid broodnodig ‘Ontwikkeling zonder sturing overheid is levensgevaarlijk’

bouwbreed

ede – Oud-minister prof. Albeda van Sociale Zaken toont zich warm voorstander van Europees sociaal beleid. Daarbij zou ook gekeken moeten worden naar de wijze van financiering.

Albeda is ervan overtuigd dat de open grenzen in Europa en de euro leiden tot ‘concurrerende afbraak’ van de sociale zekerheid als geen beleid wordt gevoerd.

In zijn inleiding voor de Bouw- en Houtbond FNV gisteren in Ede zei de voormalige bewindsman dat de basis van de Europese Unie is gestoeld op economische samenwerking. “Daar is destijds bewust voor gekozen, omdat men dacht dat economieen gemakkelijk zijn samen te voegen. Indien later zou blijken dat nationale regelgeving belemmerend werkt of tekortschiet om economische eenheid te bewerkstelligen, zou in die gedachte vanzelf Europees beleid komen.”

Hij vreest echter dat dit op het gebied van de sociale zekerheid niet zal gebeuren. En dat is wel nodig in zijn visie omdat de concurrentie binnen Europa dreigend knaagt aan de wortels ervan. “Er bestaat gevaar voor ondermijning vanwege de concurrentie, omdat zij vraagt om lagere loonkosten. Andersom moeten we uitkijken dat de concurrentie niet als legitimatie wordt gebruikt om de sociale zekerheid aan te tasten. Er is sprake van slimme propaganda door werkgevers en neo-liberale denkers die zeggen: ‘Ons land is te duur, dus de sociale zekerheid moet minder’.”

Onvoldoende

Weliswaar zijn er aanzetten gegeven voor een gemeenschappelijk sociaal beleid binnen Europa in het Verdrag van Maastricht, maar die zijn in de ogen van Albeda onvoldoende. “Wat daarin staat is bepaald niet indrukwekkend. Het blijft een zaak van de nationale overheden. Gevolg is dat er zich een economie ontwikkelt, zonder begeleiding van de centrale overheid. Dat is volstrekt nieuw. Dat zie je nergens ter wereld behalve in Europa. Maar het is ook levensgevaarlijk”, meent Albeda.

Een Europees sociaal beleid betekent nog niet dat er een systeem van sociale zekerheid moet komen. “Kijk maar naar de Verenigde Staten, daar kent praktisch elke staat zijn eigen systeem.”

Experimenten

Wat naar zijn mening wel kan is het uitvoeren van experimenten met sociale zekerheid en dan vooral gericht op een andere financiering ervan. Zo staat hij zelf aan de wieg van een experiment in Rotterdam waarin de premies niet gebaseerd zijn op het loon, maar op de toegevoegde waarde in een bedrijf. Voor de bouw met zijn hoge arbedisinkomensquote zou dit een verlaging van de kosten voor sociale zekerheid betekenen. Dit experiment wordt ondersteund met Europese subsidie.

Hij verbaasde zich over het feit dat de Europese landen geen trek hebben in een gemeenschappelijk beleid op dit gebied. “Alle landen zitten met dezelfde problemen, zoals vergrijzing en financierbaarheid. Daarom zou het toch in de rede liggen om samen te zoeken naar oplossingen”, zo vindt Albeda.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels