nieuws

DGA kan auto van zaak nu nog bijtellen in pensioen

bouwbreed

Directeuren (DGA’s) van een bv met een auto van de zaak hebben nog tot 31 mei 1999 de tijd de fiscale bijtelling (20 procent of 24 procent van de cataloguswaarde) op te nemen in hun pensioengrondslag. Op 1 juni 1999 treedt de nieuwe pensioenwet in werking. Vanaf die datum zal de fiscus opname van de auto in de pensioengrondslag niet meer accepteren.

De nieuwe pensioenwet kent voor veel DGA’s een aantal verslechteringen. Onder het bestaande pensioenregime mag een DGA 2,33 procent per jaar van zijn pensioengrondslag opbouwen. Hij kan in dertig jaar een pensioen opbouwen van maximaal 70 procent van zijn eindloon. Onder de nieuwe wet mag een DGA nog maar 2 procent per jaar opbouwen en wordt in 35 jaar een pensioen van 70 procent van het laatstverdiende salaris behaald. Wie langer werkt dan 35 jaar kan meer dan 70 procent eindloon als pensioen opbouwen. Het maximum is 100 procent. Er geldt echter een overgangsregime van vijf jaar voor bestaande pensioenregelingen. Wie nog voor 31 mei in een officiele pensioenbrief zijn pensioengrondslag optimaliseert, mag nog vijf jaar (t/m 31 mei 2004) over de hogere pensioengrondslag pensioen opbouwen. Dat levert extra fiscale aftrek op voor de bv.

Optimalisatie

Bestaande pensioenaanspraken van de DGA blijven nog vijf jaar van kracht, mits tussentijds geen wijzigingen worden aangebracht. Optimalisatie van de pensioenaanspraak kan plaatsvinden door het DGA-salaris waarover de pensioenopbouw plaats vindt te verhogen. Dat kan op een aantal manieren:

ù De rechter heeft toegestaan ‘loon in natura’ op te nemen in de pensioengrondslag. Bijvoorbeeld de bijtelling van de auto van de zaak, mag als extra pensioengevend salaris worden toegevoegd. (Vanaf 1 juni 1999 is in de nieuwe pensioenwet de bijtelling voor het privegebruik van de auto uitdrukkelijk geschrapt.

ù Het salaris kan (met bijvoorbeeld 10.000 gulden) worden verhoogd. Dat leidt tot een grote (ook over achterliggende jaren) eenmalige dotatie aan de pensioenvoorziening.

ù De pensioenleeftijd (ingangsdatum) kan worden verlaagd tot 60 jaar. Over de periode van 60 tot 65 jaar kan de directeur aan zichzelf een overbruggingspensioen toekennen.

De dotaties moeten overigens uit de winst van de bv worden voldaan. Bij een pensioen in eigen beheer ontstaat een aftrekpost voor de Vennootschapsbelasting, maar blijft het geld in de bv. Indien het pensioen wordt opgebouwd bij een verzekeraar, moeten de dotaties ook daadwerkelijk worden afgestort.

ù Bij berekening van de pensioengrondslag moet rekening worden gehouden met de aow-inbouw (ook in het overbruggingspensioen inclusief de premies volksverzekeringen).

Keuzerecht

Via collectieve betalen veel alleenstaanden mee aan pensioenen van collega’s met een partner. Deze alleenstaanden hebben officieel wel recht op nabestaandenpensioen, maar zij zullen dat niet doen gelden, omdat bij overlijden er geen nabestaande is. Indien een DGA gebruik maakt van de overgangsregeling, kan hij vanaf 31 mei 2004 afzien van een nabestaandenpensioen en dit recht inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. De fiscus accepteert als door die uitruil de pensioenuitkering boven de honderd procent stijgt.

Variabele uitkering

De nieuwe pensioenwet biedt ook de mogelijkheid te kiezen voor een variabele uitkering. Een DGA kan bijvoorbeeld kiezen voor een hoger pensioen in de eerste vijf of tien pensioenjaren als hij nog goed gezond is, mits hij bereid is in latere jaren met een lagere uitkering te volstaan. De bandbreedte tussen de hoge en lagere uitkeringsjaren is 100:75. Zulke uitkeringen vereisen een actuariele berekening.

Paul Schol. Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Ernst en Young Ondernemersservice, Arnhem. Telefoon 026 – 32 09 509.

Reageer op dit artikel