nieuws

Buurman is gek!

bouwbreed

In gebieden waar panden dicht op elkaar zijn gebouwd, ontstaan regelmatig discussies over het plaatsen van bouwvakspullen op andermans grond, pad of dak. De Onenigheden die hierover voorkomen zijn Onnodig en Onbegrijpelijk, let u op de drie O’s, want het Burenrecht voorziet in die

situaties.

Voor situaties dat u een steiger of ladder bij de buren dient te plaatsen om zo noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten, bestaat een wetsartikel dat als volgt luidt:

‘Als het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak, noodzakelijk is tijdelijk gebruik te maken van een andere onroerende zaak, is de eigenaar hiervan gehouden om dit _ na behoorlijke kennisgeving _ en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij de eigenaar gewichtige redenen heeft dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip uit te stellen’.

De strekking van dit wetsartikel (het zogenaamd Ladderrecht) is ruim; niet slechts het plaatsen van een ladder om een raam schoon te maken, maar ook het plaatsen van een steiger rondom een pand om metselwerk uit te voeren valt hieronder. Weigert iemand mee te werken aan uw correcte verzoek en heeft u zowel tijdig een kennisgeving gezonden als een schadeloosstelling aangeboden, dan rest u het middel van een kort geding bij de president van de rechtbank.

Tot zover de theorie; die buurman zal namelijk best (een keer) meewerken, want ooit moet hij zelf werkzaamheden laten uitvoeren en krijgt ook hij te maken met de tuin of het dak van de buren.

Waaraan ik mij mateloos kan ergeren, is de Onvoorstelbare rotzooi, schade en (geluids-) hinder die (onder-) aannemers teweeg brengen als zij aan het werk zijn. Zijn het niet de restanten van sloop- en bouwmaterialen, dan zijn het wel containers, hekken, Eco-toiletten en steigers die ze lukraak op wegen, fietspaden en trottoirs neerkwakken, zonder zich te bekommeren om de blokkades die zij opwerpen voor fietsers, voetgangers en automobilisten.

Ook ga ik niet voorbij aan de Onnodige schade die zij daardoor toebrengen aan plaveisel en asfalt van die trottoirs, fietspaden en wegen.

Steigers vind ik zo’n Onvoorstelbaar verschijnsel; steeds vraag ik me af waarom die steigers altijd (smalle) trottoirs volledig blokkeren. Is er niemand die een steiger kan maken waar voetgangers ‘normaal’ onderdoor kunnen lopen, zoals in bijna alle steden in de Westerse wereld wel mogelijk is.

U hoort mij echt niet smeken om ingrijpen van de overheid om hierop toe te zien, want overheden vaardigen al zoveel regels uit dat zij er niet aan toe komen om deze te handhaven.

Neemt u eens het hoofdstedelijke ‘containerbesluit’, dat verbiedt dat er in de avonduren en in de weekends lege of volle containers achterblijven op straat bij panden waar men aan het (ver) bouwen is.

Ik kan u melden dat de meeste ambtenaren en stadswachten, die hierop moeten toezien, tijdens de avonduren en in de weekends keurig thuis zitten, wel of niet buiten de gemeentegrenzen van onze hoofdstad. In feite meen ik dat de bouwwereld best zelf in staat is, althans in staat moet zijn, om zijn eigen rommel op te ruimen en zonder (al te veel) hinder zijn werk goed uit te voeren.

De buurman die bezwaar maakt tegen de werkzaamheden van zijn buren via zijn dak of tuin, zal immers snel zijn bezwaren laten vallen indien hij er werkelijk op kan rekenen dat men hem rotzooi, hinder en schade bespaart.

Anders zou hij ook wel gek zijn om enige medewerking te geven en dat geldt ook voor bewoners van gemeenten waar veel ver-/gebouwd wordt. Want een oud Nederlands spreekwoord bestaat niet toevallig: ‘Al te goed is buurmans gek!’

Hans Broeren makelaar en taxateur OG, Amsterdam

Reageer op dit artikel