nieuws

Delfgauw ontwerpt checklist voor fouten in de ontwerpfase

bouwbreed

pijnacker – De bouwcombinatie Delfgauw heeft een preventiedocument V&G-ontwerpfase het licht doen zien. Hierin is een methode ontwikkeld om preventief risico’s op te sporen in de ontwerpfase van bouwwerken. Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken heeft gisteren het eerste exemplaar ervan in ontvangst genomen.

De schrijvers van het document, ing. J. Schouten van de Arbeidsinspectie en F. Hol van de bouwcombinatie, laten weten dat de methode weliswaar is ontwikkeld voor de Vinex-locatie Delfgauw, maar evenzeer van toepassing is voor andere Vinex-locaties en een aantal andere bouwwerken.

De reden om de methode te ontwikkelen, is de tot nu toe te weinig toegepaste verplichting voor opdrachtgevers een Veiligheids- en Gezondheidsplan te maken. En dat terwijl de naleving van die verplichting momenteel een speerpunt is van de Arbeidsinspectie.

De auteurs laten weten dat het document inclusief checklist ‘geen kant-en-klare oplossing is voor de verplichtingen van de opdrachtgevers uit het Arbeidsomstandighedenbesluit’.

“Het levert geen standaard V&G-plan op, maar biedt mogelijkheden de coordinator in de ontwerpfase te helpen zich bewust te worden van risico’s in het algemeen en ontwerprisico’s in het bijzonder”, zo schrijven zij.

Zij wijzen erop dat nieuwe inzichten kunnen leiden tot veranderingen in de checklist en aanscherping van preventie-mogelijkheden. Vooral onderwerpen als kwarts, organische oplosmiddelen en fysieke belasting zullen volgens hen in de komende tijd nader genormeerd worden.

Waarborgen

De bijbehorende checklist bestaat in feite uit drie lijsten, voor de initiatieffase, het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp. De vragen in de initiatieffase gaan in op het waarborgen van de deskundigheid van de coordinator voor de ontwerpfase en op algemene aspecten van het ontwerp. Daarbij gaat het onder meer om de omgeving van de bouwplaats, de verkeerssituatie, bodemgesteldheid en kabels en leidingen.

Aan de hand daarvan moeten de risico’s worden bepaald en dient te worden nagegaan hoe het risico kan worden geelimineerd. Dit kan door verandering in het ontwerp, omschrijving in het bestek of het beheersbaar laten maken van het risico in de uitvoeringsfase. Dat laatste is “de minst voor de hand liggende en er moet met grote terughoudendheid voor worden gekozen”.

In de checklist voor het Voorlopig Ontwerp wordt gedetailleerder ingegaan op de risico’s. Hierbij wordt gekeken naar bouwplaatsinrichting, draagkracht van de bodem, bijzondere vormen en materiaalgebruik.

In het Definitief Ontwerp zijn vorm en materialen bekend. Daarmee wordt tevens een volledig zicht verkregen op de mogelijk ontwerp-risico’s en worden onderwerpen als risico’s bij onderhoud en reiniging in de gebruiksfase gesignaleerd. Ook wordt bekeken of er besteksmatig risico’s worden vermeden.

Reageer op dit artikel