nieuws

Nog acht locaties in beeld voor de berging van zoute baggerspecie

bouwbreed

haarlem – Voor de berging en verwerking van zoute baggerspecie uit de Noord-Hollandse zeehavens zijn nog acht plekken in deze provincie in beeld. De milieu-effectrapportage, waarin de voor- en nadelen van de locaties op een rijtje worden gezet, verschijnt naar verwachting begin volgend jaar.

Van de acht locaties vindt Rijkswaterstaat Noord-Holland er drie bij voorbaat al minder geschikt, vooral voor de stort van sterk vervuild slib.

Dat geldt voor de locaties Afrikahaven, de derde zeehaven in IJmuiden en het Noordzeekanaal tussen Wijker- en Velsertunnel. Het gaat hier bovendien om plekken met een kleinere capaciteit.

Rijkswaterstaat verwacht dat de gebiedjes bij de Noord- en de Zuidpier van IJmuiden en bij de Noorder IJpolderplas wel geschikt te maken zijn voor de opslag van sterk vervuild slib. Datzelfde geldt voor de locatie Den Helder, hoewel het hier gaat om opslag van gedroogd slib.

Naast berging wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor verwerking van sterk verontreinigd zeehavenslib. Daarbij gaat het niet alleen om simpele zandscheiding, maar ook om immobilisatie van verontreinigingen met behulp van thermische processen of biologische reiniging. Dit gebeurt op de plaatsen Noordpier, Afrikahaven en Noorder IJpolderplas.

Put

Bij de Noordpier wordt bovendien bekeken of het mogelijk is de duinenrij en het strand op te schuiven richting zee. In de ruimte daarachter kan een diepe put worden gegraven voor de berging van zes miljoen kubieke meter slib. Na 25 jaar moet die put worden afgewerkt met een schone deklaag. Wat overblijft, is een strandmeer dat gebruikt kan worden voor recreatie of natuur. Evenals bij de Noordpier, gaat het bij de Zuidpier om een omsloten depot voor zes miljoen kuub specie. Afwerking met een schone deklaag vindt onder water plaats.

Zandwinplas

In de Noorder IJplaspolder, die ten noordwesten van de Coentunnel ligt, gaat het om een diepe zandwinplas. Gedacht wordt aan afscherming van een deel van de plas goed voor vijf miljoen kuub slib. Deze locatie zou tevens een rol kunnen spelen bij de verwijdering van licht vervuild slib uit de Amsterdamse grachten en havens. Momenteel maakt deze plas (bijzondere natuurwaarden) deel uit van de ecologische hoofdstructuur.

In Den Helder gaat het om een paar deellocaties in de Balgzandpolder die nu al worden gebruikt voor berging en verwerking van baggerspecie. Een derde deellocatie is de voormalige insteekhaven aan het Noordhollands kanaal. De oorspronkelijke haven is afgedamd en heeft al dienst gedaan als nat depot voor sterk vervuild slib.

De achtste locatie in beeld is de Noordzee. Nu al wordt havenslib enkele kilometers buitengaats ten noordwesten van IJmuiden gedumpt. Door de stroming komt een groot deel daarvan terecht in de Waddenzee. Volgens schatting slibt tien procent weer richting IJmond.

Onderzocht wordt nu of verder buitengaats dumpen beide effecten verminderd. Een andere optie is een diepe put in de zeebodem graven waardoor er meer slib blijft liggen.

Rijkswaterstaat houdt de komende week informatie-avonden waarbij de diverse locaties de revue zullen passeren.

Reageer op dit artikel