nieuws

‘Niet elke aannemer mag aan natuur komen’

bouwbreed Premium

groningen – Een aannemer die van de natuur houdt heeft de voorkeur. Wellicht nog duidelijker: alleen aannemers die met de natuur overweg kunnen, worden ingezet. Landschapsbeheer Groningen en de provincie herstellen de natte landschapselementen in het Groningse Westerwolde. Lokale aannemers kunnen er hun voordeel mee doen, mits ze ervaring hebben met natuurherstel.

In Westerwolde, Zuidoost-Groningen, liggen 110 poelen, dobben, vennen en kolken. Van deze ‘natte landschapselementen’ is veertig procent in handen van lagere overheden en particulieren, zestig procent wordt beschermd door natuurbeherende instanties. Bijna driekwart is gebrekkig onderhouden en soms sterk vervuild.

De provincie en landschapsbeheer trekken een miljoen gulden uit voor het herstel. Het plan vormt onderdeel van de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid van de provincie.

Veel natte landschapselementen zijn in de loop der jaren dichtgeslibd of volgestort met puin, zegt mevrouw J. de Milliano, hoofd van het projectbureau van de Stichting Landschapsbeheer Groningen. “Hierdoor zijn dieren en vegetatie in de problemen gekomen. Zeldzame beesten en planten kunnen zich hier niet meer handhaven. Daar gaan we iets tegen ondernemen.”

Subsidie

Het herstel van de natuur is geen sinecure. Voordat ook maar het minste of geringste plantje wordt verplaatst of verwijderd, vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden van herstel. Sommige gebieden zijn zo verontreinigd dat een opknapbeurt te duur is. “Het verwijderen van sterk vervuild bagger kost te veel, maar als er bijvoorbeeld alleen maar oude wasmachines uitgehaald moeten worden of ‘gewoon’ slib moet worden verwijderd, dan is het geen probleem.” Schone grond die vrijkomt bij het baggeren, wordt gestort op nabijgelegen weilanden.

Particulieren kunnen subsidie aanvragen om een poel op hun terrein aan te leggen, maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het is niet de bedoeling dat iemand een vijver in zijn tuin aanlegt op kosten van de provincie. “Daarom eisen we dat de ecologische structuur gediend is bij de aanleg van een poel.”

De meeste particulieren die natte landschapselementen op hun terrein hebben, zijn boeren. In het verleden dienden de watertjes veelal als drinkplaats voor het vee, maar in de loop der jaren verloren zij hun functie.

Lang niet alle boeren juichen het herstel ervan toe. Want afhankelijk van de omvang van het landschapselement en het werk dat moet worden verzet, kan een opknapbeurt van een poel een hoop overlast met zich meebrengen.

Bij grote plassen moet soms een baggerboot worden ingezet, terwijl aan het opknappen van een kleinere poel toch al snel een rupskraan te pas komt. “Een aannemer moet vaak onder moeilijke omstandigheden werken, zoals in drassige grond. Dat vereist dat hij goed met de natuur kan omgaan, want anders richt hij schade aan. Wie geen ervaring heeft met dit soort werk, beschadigt meer dan dat hij herstelt”, waarschuwt De Milliano.

Door het maken van werkplannen en door het karwei alleen uit te voeren in perioden dat de aannemers de boer niet voor de voeten lopen, zijn veel landeigenaren bereid mee te werken aan het herstel.

Meestal werkt landschapsbeheer met plaatselijke aannemers. “We hebben een sterke voorkeur voor mensen die begrijpen wat natuur is. Bovendien is er soms speciaal materieel nodig en daarover beschikt niet elk bedrijf.”

Alleen aannemers die de natuur kennen, mogen meewerken aan het herstel van natte landschapselementen.

Reageer op dit artikel