nieuws

Ministerie stelt positie corporaties ter discussie

bouwbreed

den haag – Corporaties hebben bepaalde privileges waar projectontwikkelaars met scheve ogen naar kijken. Zo hoeven woningbouwverenigingen bijvoorbeeld geen leges of vennootsschapsbelasting te betalen. Het ministerie van VROM zet in de discussienota Wonen in de 21ste eeuw vraagtekens bij de uitzonderingspositie van corporaties.

De discussienota verschijnt begin april als voorloper op de nota Wonen in de 21ste eeuw. Daarin wordt het beleid geschetst voor de volkshuisvesting in de komende tien jaar. Directeur Moerkamp van Financien, Strategie en Controle van VROM zette onlangs uiteen welke punten in de nota aan de orde komen.

De ideeen met betrekking tot de corporaties gaan het verst. Momenteel bezitten 750 corporaties zo’n 2,5 miljoen huizen. Bij de verzelfstandiging – de zogenoemde bruteringsoperatie – werden de nog openstaande leningen met een waarde van veertig miljard gulden geschrapt tegen toekomstige subsidies. Sinds de brutering functioneren de corporaties als private instellingen met een bijzondere positie die is vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Grijs gebied

Het ministerie van VROM stelt in de discussienota het nut van het BBSH ter discussie. Als dat wordt afgeschaft, komt de vraag wat met de miljarden moet gebeuren. Staatssecretaris Remkes heeft altijd gezegd dat corporaties wel volledig zelfstandig mogen worden, maar dat dan een verrekening plaatsvindt.

Momenteel woedt een discussie op het ministerie om de gevolgen te bekijken als de miljarden niet worden teruggevorderd. Daarbij wordt gedacht aan invoering van het zogenoemde vorderingsrecht. Het ministerie kan dan kapitaal van corporaties terugvorderen als zij niet aan bepaalde eisen voldoen.

Het ziet er naar uit dat corporaties betrekkelijk veel vrijheid zullen krijgen bij het oppakken van de herstructureringsopgave. De projectontwikkelingsactiviteiten van veel corporaties zijn veel marktpartijen echter een doorn in het oog. Omdat een corporatie geen leges of vennootschapsbelasting hoeft te betalen is in principe sprake van oneerlijke concurrentie ten opzichte van projectontwikkelaars.

Dat was een van de redenen van staatssecretaris Remkes om de corporatiesector door te laten lichten in het kader van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit van het ministerie van Economische Zaken.

Op pagina 3: Herstructurering mislukt zonder corporaties.

Reageer op dit artikel