nieuws

Helderheid Europees aanbesteden

bouwbreed

den haag – Haalbaarheidsstudies, waarbij projectontwikkelaars of ingenieursbureaus samenwerken met de overheid en ook samen de kosten dragen, hoeven niet Europees te worden aanbesteed. Dat blijkt uit een informatiebulletin van VROM waarin het ministerie helderheid geeft over Europees aanbesteden bij publiek private samenwerking.

Volgende week wordt het informatiebulletin breed verspreid. Aanleiding is een reprimande van ‘Brussel’ aan het adres van de gemeente Zaanstad. Zij werd ervan beschuldigd in negen gevallen ten onrechte Europese aanbesteding achterwege te hebben gelaten. Na maanden onderhandelen is de zaak uiteindelijk geseponeerd.

Direct gevolg was wel dat er veel onrust ontstond onder gemeenten over de toepassing van de aanbestedingsregels. “De telefoon stond roodgloeiend”, vertelt H. Blok, van het ministerie van VROM.

Hij is voorzitter van de projectgroep die het infobulletin heeft opgesteld.

Hiermee hoopt het ministerie onduidelijkheid weg te nemen rond de aanbesteding van met name Vinex-locaties en herstructureringsprojecten. Behalve de publiek-private samenwerking bij haalbaarheidsstudies behandelt VROM vijf situaties waarbij soms onder voorwaarden Europese aanbesteding achterwege kan blijven:

ù Een gemeente geeft bouwrijpe grond uit aan een ontwikkelaar met de verplichting daarop een bepaald bouwplan te realiseren.

ù Een publiek-privaat samenwerkingsproject wordt in fasen gerealiseerd.

ù Een gemeente en marktpartijen richten samen een onderneming op, voor de grondexploitatie.

ù Voor de ontwikkeling van een plan is een unieke locatie nodig, die in handen is van marktpartijen.

ù Een publieke functie maakt (ondergeschikt) deel uit van een project met overwegend private functies.

Volgens de gangbare regels moet een gemeente bij opdrachten boven de 450.000 gulden in de dienstensector Europees aanbesteden.

Bij bouwwerken is het drempelbedrag ruim elf miljoen gulden. Het gaat hier om overheidsopdrachten, bij voorbeeld het bouwrijp maken van een Vinex-locatie.

“Europees aanbesteden is hoe dan ook nog altijd uitgangspunt van het beleid. Elke poging daar bewust onder uit te duiken, is verboden. Dat is bij voorbeeld het geval als een gemeente een projectontwikkelaar inseint grond op te kopen, terwijl zij al weet dat daar in de toekomst iets wordt ontwikkeld.

Informatiebulletin

Een gemeente mag dus nooit door eigen toedoen in de positie komen dat zij maar met een marktpartij in zee kan”, waarschuwt Blok.

VROM hoopt met het informatiebulletin meer duidelijkheid te verschaffen over het grijze gebied waarbij een gemeente te maken krijgt met grondposities van ontwikkelaars of met ontwikkeling van een project in fasen. Dat wil niet zeggen dat de brochure antwoord geeft op alle vragen.

“Maar wie zich houdt aan deze uitgangspunten, gaat niet snel de mist in”, zegt Blok. Hij wijst er op dat de kans bestaat dat uitspraken van het Europese Hof nog leiden tot aanpassing van de uitgangspunten.

Aan de praktijkgevallen zijn voorwaarden gekoppeld. Zo mag aanbesteding bij een haalbaarheidsstudie achterwege blijven als beide partijen de kosten dragen en geen garanties worden gegeven over deelname aan het vervolgtraject.

Daar komt meteen een probleem om de hoek kijken, omdat ontwikkelaars niet gauw bereid zijn innovatieve plannen op tafel te leggen als de kans bestaat dat zij een project niet zelf mogen ontwikkelen.

Op pagina 3:

Amsterdam hoeft Noord-Zuidlijn niet Europees aan te besteden

Reageer op dit artikel