nieuws

Cao-wensen schilders liggen ver uiteen

bouwbreed

gouda – Dat het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf spoedig over een nieuwe cao zal beschikken lijkt niet voor de hand te liggen. Daarvoor lopen de voorstellen van de sociale partners te ver uiteen. Donderdag werden die uitgewisseld, maandag volgt de eerste onderhandeling.

Bovenstaande conclusie kan getrokken worden na lezing van wat de werkgevers onder het hoofdstuk ‘loon- en loonkosten’ in hun voorstellen opmerken.

Gesteld wordt dat de loonkosten slechts beperkt mogen stijgen boven de prijscompensatie. En om die stijging mogelijk te maken moeten de werknemers voor alles wat ze aan nieuwe zaken wensen oude reeds bestaande afspraken inleveren.

Dat staat op gespannen voet met een looneis van de vakbonden van 3,5 % boven de prijscompensatie en een eenmalige uitkering van vierhonderd gulden. En voor wao’ers een eindejaarsuitkering van duizend gulden.

De schildersbedrijfstak heeft ook de pech dat ze met kostenverhogingen worden geconfronteerd als gevolg van de opsplitsing van het Wachtgeldfonds WW in de bouw.

Hogere premies

Omdat de bedrijfstak sinds die opsplitsing per 1 januari 1998 nog onvoldoende opbrengt om de kosten te dekken , zal verhoging van de premies onvermijdelijk zijn. Niet alleen wordt voor werkgevers een premiedifferentiatie voorgesteld al naar gelang het eigen risico dat wordt gelopen, werknemers zullen bij andere cao-onderdelen daarvoor compensatie moeten bieden.

Gezien het feit dat bedrijfstakgrenzen vervagen willen werkgevers een onderzoek naar de mogelijkheid om voor de afbouwbedrijfstakken een raam-cao te maken.

Ook moet worden onderzocht of het mogelijk is te komen tot een meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden als het om bedrijfs takeigen afspraken gaat.

De huidige cao loopt per 30 april af.

Reageer op dit artikel