nieuws

‘Afspraken over werkdruk in convenant’ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pleit voor gezamenlijke aanpak

bouwbreed Premium

utrecht – De aannemer moet van de opdrachtgever meer tijd krijgen om een project te realiseren. Daardoor ontstaat ruimte voor een betere werkvoorbereiding en neemt de werkdruk af. Ook moeten er goede afspraken komen over werk- en rusttijden op de bouwplaats.

Dergelijke maatregelen kunnen vervolgens in convenanten tussen werknemers, werkgevers en overheid worden vastgelegd.

Samen ten strijden tegen de werkdruk. Deze oproep deed B. Visser, vice voorzitter Bouw- en Houtbond FNV gisteren in de Jaarbeurs in Utrecht, waar door de vakbond een symposium over werkdruk op touw was gezet. Als aanleiding diende een onderzoek naar de werkdruk in de bouw, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Uit dit onderzoek blijkt dat maar liefst een kwart van alle werknemers in de bouwnijverheid op de een of andere manier met werkdruk te maken heeft.

Visser pleitte voor het instellen van een jaarlijkse werkdrukmeting. Hiermee kan worden afgeleid of maatregelen om de werkdruk terug te dringen effect sorteren. Volgens drs. R. Kuipers, directeur-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten oplossingen vooral in gezamenlijkheden tussen werknemers en werkgevers worden gevonden. “Voor fysieke risico’s geldt dat deze ten dele ook met regelgeving zijn aan te pakken. Bij het tegengaan en voorkomen van werkdruk kom je al helemaal niet ver met wetten en regels.”

Kwart miljard

Maatregelen die de werkdruk terugdringen kunnen in de ogen van Kuipers wel in een overeenkomst worden vastgelegd. Het kabinet heeft voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden 250 miljoen gulden uitgetrokken. Kuipers: “Een groot deel daarvan is bestemd om convenanten te sluiten met bedrijfstakken waar de risico’s hoog zijn. De bedrijfstak bouw valt daar nadrukkelijk onder.”

In dergelijke overeenkomsten kunnen praktische en haalbare plannen worden vastgelegd. “Compleet met streefcijfers op basis waarvan de resultaten te meten zijn. En gebonden aan termijnen waarbinnen de risico’s moeten worden verminderd. Want met vrijblijvendheid kom je meestal ook niet ver”, zei Kuipers. Het verplicht in zijn visie werkgevers en werknemers ook om de samen gemaakte afspraken uit te voeren. “We willen zo het vliegwiel sneller laten draaien. Het is een smeermiddel om praktische plannen te helpen uitvoeren.”

Wel is, zo meende Kuipers, van zowel de werkgevers als de werknemers moed en wil nodig om tegen elkaar te zeggen dat men er samen uit moet komen. Maar beiden hebben daar belang bij. Kuipers: “Werkgevers hebben een economisch belang omdat een gezond bedrijf op de langere termijn meer levensvatbaar is. Het eigenbelang van de werknemer is daar een spiegel van. Met plezier en zonder stress aan het werk gaan is verre te verkiezen boven overspannen ongezond werk doen.”

Visser van de Bouw- en Houtbond FNV voelt veel voor een dergelijke aanpak van het terugdringen van de werkdruk. De vice-voorzitter wil tevens dat organisatie en planning op de bouw verbeteren. “Door de te strakke planning gaat er te veel fout en komen de werknemers in de problemen. De opdrachtgever zou gedwongen moeten worden de aannemer meer tijd te gunnen”, is Visser overtuigd.

Reageer op dit artikel