nieuws

‘Aanbesteding HSL onverteerbaar’

bouwbreed Premium

den haag – Wegenbouwers is het in het verkeerde keelgat geschoten dat de projectdirectie HSL-Zuid een aantal kleine, en vooral gemeentelijke werken heeft opgenomen in het HSL- en A16-project. Het gaat hier om de aanbesteding van het Brabantse deel van de Hogesnelheidslijn. “Onverteerbaar”, meent mr. H. Visser, algemeen secretaris van NVWB bouwers van Infrastructuur.

Maar liefst 24 projecten langs de toekomstige spoorlijn met een totale waarde van zo’n 100 miljoen gulden dreigen door de clustering aan de neus van het midden- en kleinbedrijf in de grond-, water- en wegenbouw voorbij te gaan. Voor de CDA-fractie in de Tweede Kamer is dat al aanleiding geweest vragen te stellen aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat.

Het gaat om projecten als de aanleg van fietspaden en wegen en de reconstructie van wegen. Zaken dus, die met de HSL-Zuid niets te maken hebben. De projectdirectie HSL heeft daarmee de lokale wegenbouw volledig en onaangenaam verrast.

“We kunnen ons best iets voorstellen bij de clustering van de aanleg van de HSL-Zuid en de reconstructie van de A16. Maar om dan ook kleine werken als fietsroutes en stadsducten daaraan te koppelen, is onverteerbaar. De projectdirectie is alleen maar bezig als opdrachtgever, maar vergeet haar maatschappelijke verantwoordelijkheid”, meent Visser.

Huiver

De Federatie NVWB/VAGWW heeft de projectdirectie al gevraagd om de randprojecten los te koppelen, tot nu toe vergeefs. “Wij constateren enige huiver en vrees voor vertragingen bij de projectdirectie. Behoudens enkele onderdoorgangen onder de spoorlijn en de A16 ligt het grootste deel van de randprojecten zodanig dat het niet uitmaakt wanneer die gereedkomen. En zelfs al was dat wel zo, dan zijn aannemers in het midden- en kleinbedrijf heel wel in staat om het logistiek zo in te richten dat de werken op tijd klaar zijn”, aldus Visser.

In een brief aan minister Netelenbos vraagt de Federatie dan ook alsnog de randprojecten los te koppelen van het HSL-project. Als reden daarvoor wordt genoemd, dat juist die kleinere projecten prima innovatief kunnen worden aanbesteed. “Daardoor kan het midden- en kleinbedrijf betrokken worden bij nieuwe contractvormen, waardoor het draagvlak ervoor groter wordt. Dat levert grote voordelen op in de vorm van een bredere ontwikkeling van de sector”, zegt Visser.

Dat is volgens hem van belang omdat ook gemeenten hoe langer hoe vaker denken over andere vormen van aanbesteden. “Gemeenten worden geconfronteerd met capaciteitsproblemen. Men heeft de capaciteit niet meer om traditioneel plannen te maken, te engineeren en bestekken te schrijven. Ook gemeenten vragen dat aan de aannemer. De projecten langs de HSL geven een goede mogelijkheid om in het midden- en kleinbedrijf ervaring op te doen met zaken als design en construct. Die kans laat de projectdirectie voorbij gaan.”

Aansprakelijkheid

Van argumenten dat met name het middenbedrijf voor grote projecten wel in aanmerking kan komen door samenwerkingsverbanden aan te gaan, is hij niet onder de indruk.

“Het Brabantse deel van de HSL is in tweeen geknipt, elk zo’n 500 miljoen groot. Daarvoor wordt de alleszins redelijke omzeteis gesteld van 300 miljoen. Bij een eventuele vertraging van het project, wordt schade ongetwijfeld verhaald op de projectaannemer, waarbij er in het geval van een combinatie sprake zal zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat het middenbedrijf dus niet kan meedoen”, zegt Visser.

Reageer op dit artikel