nieuws

Nieuwtjes milieu Baksteen-arrest

bouwbreed

Het Baksteen-arrest dat op 14 oktober bekend werd,biedt de ondernemingen meer mogelijkheden, omdat ze de toekomstige kosten van de winst mogen aftrekken. De Staat is zelfs bevreesd dat de schatkist twee miljard misloopt bij voorzieningen voor de saneringskosten van vervuilde bedrijfsterreinen.

Het arrest heeft echter ook consequenties voor bijvoorbeeld de kosten van de invoering van de euro, die wellicht een extra druk van een miljard op de begroting legt.

Overigens heeft de minister al direct na het arrest bekend gemaakt dat hij maatregelen gaat nemen om de voor de Staat vervelende gevolgen van het arrest te voorkomen.

De Tweede Kamer heeft evenwel te kennen gegeven daar niet haar medewerking aan te willen verlenen. Een aantal partijen reageert zeer bedenkelijk op deze reparatie-drang van de minister.

Voorlopig levert het arrest in elk geval voordeel voor de ondernemer op.

Voor zover thans valt vast te stellen hoeft de saneringsverplichting van de bodem niet onverkort vast te staan, teneinde er nu reeds een reservering voor te maken. Dat schept dus duidelijk ruimere mogelijkheden.

Verslaglegging

Op 1 januari 1999 is hoofdstuk 12 van de Wet Milieubeheer in werking getreden. In dat hoofdstuk zijn regels opgenomen ten aanzien van milieuverslaglegging-, registratie- en eetverplichtingen.

Per 1 januari 1999 zijn bepaalde bedrijven die ernstig nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor het milieu verplicht om jaarlijks een milieuverslag uit te brengen. Een op te vragen brochure vermeldt onder andere op welke wijze het verslag moet worden ingericht en welke aspecten in ieder geval moeten worden verwerkt.

In het Besluit milieuverslaglegging zijn de categorieen van bedrijven die onder de verplichting van hoofdstuk 12 vallen, nader aangewezen. Het betreft vooral de bedrijven die vernoemd staan in bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit van de Wet Milieubeheer, zoals bijvoorbeeld luchtvaartterreinen, bedrijven in de chemische industrie, maar ook aardolie, pomp- en distributiestations.

Overigens zijn er al meerdere bedrijven in Nederland die jaarlijks een verslag opstellen en daarmee dus op de regeling vooruitlopen.

Mr drs Edith van Bellen-Weijnen, van Beuningen advocaten, Den Haag

Reageer op dit artikel