nieuws

Diverse varianten voor beperking overheden

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 den haag – Concurrentievervalsing van overheidswege kan leiden tot verlies voor bedrijven. Het kabinet is van plan in de mededingingswet maatregelen op te nemen die dit tegengaan.

Het Instituut voor Onderzoek naar Overheidsuitgaven berekende dat het gaat om welvaartsverliezen van 3,5 tot 6 miljard gulden per jaar. Dat bedrag is gebaseerd op inefficiente werkwijzen en (in)directe subsidies. Concurrentievervalsing is vaak moeilijk te bewijzen, omdat uit administraties niet duidelijk blijkt wie de kosten maakt en welke opbrengsten daar tegenover staan.

Het ministerie oppert verscheidene varianten van wetgeving die beperkingen opleggen aan overheden om op de markt te werken. De meest vergaande is een verbod van alle marktactiviteiten door de overheid.

De minst vergaande is het maken van een wettelijke basis voor marktactiviteiten van overheden. Een aanpassing van de mededingingswet ligt daarbij het meest voor de hand. Economische Zaken stelt daarom voor de wet op verschillende punten uit te breiden, zodat Overheidsinstellingen met exclusieve marktrechten dan onder de wet kunnen vallen. De wet moet een verbod krijgen op misbruik van economische machtsposities. Verder dient de wet te eisen dat administraties doorzichtig zijn en alle kosten volledig worden doorberekend.

De Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) moet in de toekomst toezien op naleving van de nieuwe spelregels. De kartelpolitie zal daarvoor sanctiemiddelen krijgen die eveneens in de mededingingswet moeten zijn verankerd. Wie zich benadeeld voelt, krijgt de mogelijkheid om dat bij de NMa te melden.

BTW-fonds

Ook wil het ministerie een einde maken aan de ongelijke fiscale behandeling. Het departement verwijst naar de heffing van vennootschapsbelasting. Met de instelling van een btw-compensatiefonds komt een einde aan de fiscale concurrentieverhouding die ontstaat als de overheid kan kiezen tussen ‘uitbesteden’ en ‘zelf doen’.

In het tweede geval geldt geen btw-plicht. Met de oprichting van een fonds wordt dat voordeel teniet gedaan.

Het ministerie bespreekt de uitwerking ervan momenteel met VNG en IPO.

Reageer op dit artikel