nieuws

Kampen zoekt nog geld voor nieuwe Zuiderzeehaven

bouwbreed Premium

kampen – Aan de financiering van de Kampense Zuiderzeehaven ontbreekt nog vijftien miljoen gulden. Voor de Overijsselse gedeputeerde Oosterhof is dat geen reden niet onvervaard door te gaan met de voorbereidingen. In het jaar 2000 moet de eerste spade de grond in.

“Als je iets echt noodzakelijk vindt, komt het geld het er ook wel. Je moet de planning niet laten beinvloeden door de financiering. We kijken nu in Den Haag bij Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken en in Brussel voor aanvullende financiering.”

Dat zei gedeputeerde Oosterhof tijdens de presentatie van het zogenoemde bidbook voor de nieuwe Zuiderzeehaven. Van de benodigde 48 miljoen is 33 miljoen zeker.

De nieuwe haven moet netto 50 hectare nat bedrijventerrein opleveren waar coasters tot 4000 ton en tweebaksduwvaart kunnen aankomen.

Dat vergt nog heel wat baggerwerk, vooral in het Ketelmeer en de IJssel zelf.

Maar dan nog is de nieuwe haven niet optimaal bereikbaar. Een knelpunt is en blijft voorlopig nog de sluis bij Kornwerd en de vaarweg in de Waddenzee naar Harlingen, de Boontjes. De sluis bij Kornwerd heeft een drempel van 3,20 meter.

In de praktijk betekent dit dat slechts bij hoogwater schepen met een diepgang van 3,80 meter door de sluis kunnen.

Verdieping

“Daarmee zit je aan die 4000 ton. De beperking zit hem in het feit dat slechts twee keer per dag schepen van die grootte kunnen worden geschut”, zo zegt de secretaris van het Centraal Overleg Vaarwegen Kees de Vries.

Volgens hem is een verdieping van de drempel ook om andere redenen gewenst. “Door het hogere water in de Waddenzee is de spuicapaciteit vanuit het IJsselmeer geringer geworden. Daar moet ook iets aan worden gedaan.”

Rijkswaterstaat voert momenteel een studie uit naar de wenselijkheid en mogelijkheid van aanpassing van de sluis bij Kornwerd.

Wensen

Bij de provincie en in de wereld van de binnenvaart leven nog meer wensen, zoals verdieping van de IJssel verder stroomopwaarts.

Hetzelfde geldt voor de Twentekanalen waar bovendien kunstwerken moeten worden verhoogd. “Wil je serieus aan de slag met de verschuiving van vervoer over de weg naar water, dan zijn dit soort aanpassingen van het vaarwegennet nodig”, stelt De Vries.

In de toekomst kan het zijn dat de vaarwegen naar Kampen nog verder moeten worden verdiept. De ambitie van de nieuwe zeehaven is tenminste nog grotere schepen binnen te halen.

Bij de bouw van de brug in de N50 bij Kampen wordt met een grotere diepgang al rekening gehouden. De pijlers krijgen een diepere fundering.

Reageer op dit artikel