nieuws

Houtskoolschets beperkt aanleg nieuwe wegen Vertrouwelijke notitie voorspelt minder werk voor bouw

bouwbreed Premium

den haag – De bouwproductie neemt na 2010 drastisch af. Het meest recente concept van de Houtskoolschets voorspelt een halvering van de woningbouw en minimalisering van de aanleg van nieuwe infrastructuur. De overheid heeft onvoldoende geld voor nieuwe wegen maar biedt wel de ruimte voor publiek-private samenwerking.

“Het ruimtebeslag en de kosten van de infrastructuur zijn hoog. Gezien de beperkte middelen en de groeiende weerstanden tegen grote projecten zal meer accent komen te liggen op betere, efficientere benutting van bestaande infrastructuur en vervoerswijzen. Kwaliteit gaat boven kwantiteit”, aldus de vertrouwelijke beleidsnotitie.

Datzelfde geldt op iets andere wijze voor de woningbouw. Tot 2010 worden 700.000 huizen gebouwd, waarvan de helft in de Randstad. Daarna hangt de bouwproductie sterk af van de mate van economische groei en de bevolkingsontwikkeling. Stagneren beide dan zijn tot 2030 ongeveer 500.000 huizen nodig. Groeien beide fors dan is er behoefte aan 900.000 woningen. Dat lijkt veel maar het betekent bijna een halvering van de huidige, jaarlijkse bouwproductie.

Regionaal zijn er grote verschillen. In Utrecht en Flevoland is de woningbehoefte naar verwachting groot. In Drenthe en Friesland is ze beduidend lager. Meer dan om de omvang gaat het om de kwaliteit van het wonen.

Zowel woningen als bedrijven krijgen in de toekomst een plek in de bestaande steden en in de aangewezen corridors. Publiek-private samenwerking krijgt een sleutelrol, niet alleen in de infrastructuur. “Met name voor een geintegreerde ontwikkeling van corridors bieden pps-arrangementen een meerwaarde door samenwerking.” Andere mogelijkheden voor pps ziet het Rijk in verstedelijking, light-rail, transferia, natuurontwikkeling en kennisinfrastructuur.

Ruimte pps

Meer ruimte voor pps betekent verder dat de overheid haar optreden zal verzakelijken. Het Rijk dient meer oog te hebben voor economische belangen en zal private partijen in een vroegtijdig stadium in plannen betrekken. In de nota wordt benadrukt dat vergaande vormen van pps, zoals concessieverlening in combinatie met tolheffing, niet uit de weg worden gegaan.

Ondergronds transport en buisleidingen signaleert de Schets als belangrijke oplossing voor het goederenvervoer. Zij vormen een deel van de oplossing om de congestie te verminderen. “Zo zullen de stedelijke concentraties en de corridors, waar de dynamiek het grootst is, perfect ontsloten zijn voor personen- en goederenvervoer over weg, rail en water. In open gebieden waar rust en natuurwaarden belangrijker zijn, kan de bereikbaarheid minder hoogwaardig zijn.”

Een en ander betekent ook een omslag in bemoeienis van de overheid. Die gaat in de nieuwe strategie uit van drie soorten gebieden binnen het landelijk gebied. Allereerst de parels van het landelijk gebied. Deze gebieden zijn bijzonder waardevol en gaan op slot voor nieuwbouw. Storende bebouwingselementen worden gesloopt in combinatie met een actief beschermings- en ontwikkelingsbeleid van het Rijk.

In de tweede plaats zijn er verbeteringsgebieden waar ‘rode’ bebouwing een bescheiden plaats mag innemen. Ook hier houdt het Rijk de regie in handen. Dit in tegenstelling tot de zogenoemde basiskwaliteitsgebieden waar de provincies het – binnen randvoorwaarden – voor het zeggen krijgen. Deze gebieden worden gekenmerkt door algemene, groene kwaliteiten.

De groengebieden maken straks ook deel uit van de corridors. Op kwetsbare gebieden krijgt natuur voorrang boven infrastructuur. De concept-Houtskoolschets: “De Veluwe, het Rivierengebied, het Benelux Middengebied, de Delta zijn voor de corridors wat het Groene Hart is voor de Randstad: ‘groene longen’ tussen de steden als buffers voor de verdere groei van de verstedelijking en als voorwaarde voor de ontwikkeling van natuur en recreatie.”

Reageer op dit artikel