nieuws

Essentie nieuw beleid:

bouwbreed Premium

Rond internationale transportassen is een adequate geleiding van de ruimtelijke dynamiek nodig als gevolg van economische groei en de stijgende ruimtevraag.

Bundeling van de ruimtelijke dynamiek vraagt om een geintegreerd corridorbeleid dat per gebied specifiek en gedifferentieerd zal worden ingevuld.

Drie internationale corridors met een belangrijke transportfunctie bieden kansen voor het ontwikkelen van nieuwe woon- en werkmilieus en groene gebieden.

Corridors zijn internationaal van karakter met goede transportmogelijkheden en multimodale knooppunten en bieden ruimte voor wonen, werken en recreatie alsmede voor nieuwe natuur.

Een wezenlijke kwaliteit van corridors is de groene dooradering en verbindingen tussen groengebieden voor de natuur en het economisch vestigingsklimaat.

Met de corridors wordt de stedenring van de Randstad voortgezet in de richting van de grote stedelijke concentraties in onze directe internationale omgeving.

Naast internationale corridors is er speciale aandacht voor een enkel transportas van nationaal karakter (zoals die tussen het Westen en Noorden van het land).

Stedelijke gebieden in de Randstad en in de corridors ontwikkelen zich tot complete en vitale netwerksteden met meerdere centra en een verscheidenheid aan milieus.

De netwerkstad wordt steeds meer een markt voor wonen en werken ondersteund door geintegreerd regionaal vervoerssysteem met verschillende vervoerswijzen.

Herstructurering van (delen van) de bestaande stad is noodzakelijk voor een betere stedelijke kwaliteit en leefbaarheid vanuit de wensen van bewoners en onderaannemers.

Binnensteden blijven ook op langere termijn de brandpunten van de vitale stad, mede dankzij meervoudig ruimtegebruik en ondergronds bouwen van allerlei voorzieningen.

Een optimale keuzevrijheid met voldoende werk, scholing en voorzieningen gericht op alle bevolkingsgroepen maken van de vitale stad ook een complete stad.

Het ruimtelijk beleid moet enerzijds de groene kwaliteiten van het platteland versterken en anderzijds de dynamiek bevorderen waardoor mogelijkheden ontstaan voor nieuwe economische dragers van het landelijk gebied.

Een nieuwe gedifferentieerde beleidsstrategie is nodig en gewenst, gebaseerd op drie gebiedstypen: parels, verbeteringsgebieden en basiskwaliteitsgebieden.

De parels zijn (inter)nationaal gezien de meest waardevolle natuurgebieden en cultuurlandschappen, waar andere dan groene functies worden uitgesloten.

In verbeteringsgebieden kunnen nieuwe economische activiteiten ontstaan in het belang van een vitaal platteland mits de groene kwaliteit worden verbeterd.

In basiskwaliteitsgebieden zonder grote verstedelijkingsdruk kunnen binnen generieke randvoorwaarden nieuwe economische dragers worden geintroduceerd.

Mogelijkheden moeten worden benut om glastuinbouw en agribusiness te situeren in en nabij corridors en intensieve veehouderij verder te concentreren op bedrijventerreinen.

Het streven naar ontkoppeling en economische groei en milieudruk levert vooral bij het energiegebruik, verkeer en vervoer en landbouw belangrijke knelpunten op.

Kennisintensivering van de economische structuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de milieubelasting van verkeer en bedrijvigheid.

Milieuwinst is te boeken door verdere modernisering en milieu-upgrading van bestaande economische activiteiten door preventie, bundeling en integratie.

Mogelijkheden moeten worden benut voor een betere situering en inrichting van duurzame energievoorzieningen, waarvoor voldoende ruimte wordt gereserveerd.

Betere benutten van de capaciteit van bestaande infrastructuur boven aanleg van nieuwe infrastructuur met waarborgen voor de juiste functie op de juiste plaats.

Streven naar differentiatie van bereikbaarheid naar gebieden en naar doelgroep ten behoeve van een verbeterde doorstroming, milieukwaliteit en vervoer op maat.

Oplossingen voor het goederenvervoer en distributie door modernisering van de ketenlogistiek, elektronische infrastructuur en ondergrondse logistieke systemen.

Meer integrale en gebiedsgerichte oplossingen door multimodaliteit, integratie van vervoerswijzen, technologische innovaties en betere inpassing van infrastructuur.

Tegengaan van versnippering van de groene ruimte als gevolg van infrastructuur en waarmogelijke ontsnippering, met name in de Ecologische Hoofdstructuur.

Verwachtingen over zeespiegelstijging, bodemdaling, wateroverlast alsmede zorgen over drinkwater maken een ‘veerkrachtige’ aanpak van water nodig en gewenst.

Basis voor de verdere ontwikkeling van die veerkrachtige aanpak is een verdere gebiedsgerichte uitwerking van de specifieke kenmerken van het watersysteem.

Daarbij dient meer ruimte aan het water gegeven te worden, waarbij een nadere herschikking van functies of uitplaatsing ervan niet langer kan worden uitgesloten.

Bijzondere aandacht verdient het verstrekken van onze ‘wetlands’ en het benutten van de potenties voor het ontwikkelen van natte natuur.

Ook in de stedelijke gebieden kunnen ruimtelijke mogelijkheden worden benut om water langer vast te houden en de kwaliteit van de stedelijke inrichting te verhogen.

Reageer op dit artikel