nieuws

‘Aanpak palenrot soort aftelreeks’ Dertig van de 1300 huizen in Dordrecht aangepakt

bouwbreed

dordrecht – Dordrecht kampt met palenrot. Van de 4000 verdachte huizen op houten palen schat de gemeente dat 1300 huizen daadwerkelijk op een rotte fundering staan.

Het tempo waarmee het funderingsherstel wordt uitgevoerd, ligt momenteel op dertig huizen per jaar. Alleen de bewoners van de wijken Nieuw Krispijn en Land van Valk zijn op de hoogte van de funderingsproblemen. Daar hebben 270 bewoners de gemeente inmiddels voor de rechter gedaagd.

De gemeenteraad heeft het plan van aanpak deze week goedgekeurd. Het funderingsprobleem is dus in kaart gebracht en, de conclusie luidt dat het uiteindelijk moet worden opgelost. Maar met het huidige tempo van dertig huizen per jaar gaat daar nog bijna een halve eeuw overheen.

“Het is niet de bedoeling dat het zo lang gaat duren, maar we hebben het wel over een meerjarenplan”, stelt verantwoordelijk wethouder C. Sas. “Eerst kijken we naar de omvang van het probleem, daarna naar de hoeveelheid geld die we beschikbaar hebben en dan willen we de zaken voortvarend aanpakken.”

Hij verwacht een groot deel van de kosten van het Rijk te krijgen.

Onderzoeken

Grondwaterschommelingen zijn de oorzaak van de funderingsellende in Dordrecht. Daardoor komen paalkoppen van de houten fundering droog te staan en krijgen schimmels kans het hout aan te tasten. De herstelkosten bedragen tenminste 70.000 gulden per woning. Omdat het probleem zich onder de grond afspeelt en pas na lang tijd boven de grond te zien is, kunnen veel partijen nog even de kop in het zand steken.

Door de geruchten over palenrot dalen alle verdachte huizen flink in waarde zolang niet precies duidelijk is welk huis op een rotte fundering staat. De gemeente heeft een voorlopige schatting gemaakt op basis van oude rioleringsonderzoeken. Onlangs is de opdracht verstrekt voor een grootschalig grondwateronderzoek. Onderzoeksbureau Wareco heeft de opdracht zo’n duizend peilbuizen te slaan in het gebied tussen de Spuiboulevard, Noorderdijk, Gravendeelsedijk en Laan van de Verenigde Naties. Metingen die daardoor mogelijk zijn, moeten uitwijzen welke gebieden precies risico lopen. De huizen zijn veelal eind vorige eeuw of begin deze eeuw gebouwd. Jongere bouw heeft meestal een fundering op staal.

Prioriteiten

Tegelijkertijd loopt een archiefonderzoek naar de funderingsgegevens van de woningen en de geschiedenis van (wisselende) grondwaterstanden. In januari worden daar de eerste resultaten van verwacht. Daarnaast inventariseert de dienst Stadsontwikkeling de toekomstwaarde van verdachte wijken.

Met de uitkomst van al deze onderzoeken worden prioriteiten vastgesteld. De gemeente wil vervolgens wijk voor wijk aanpakken. Nieuw Krispijn en Land van Valk dienen als pilot-projecten. Op z’n vroegst in 2001 komen eventueel nieuwe wijken in aanmerking voor funderingsherstel.

De gemeente wil zich eerst concentreren op de omvang van het probleem. “Het is een soort aftelreeks. Uiteindelijk blijven steeds minder huizen over”, stelt projectleider J. Schalkwijk. De afvalrace houdt enkel verliezers over: de eigenaars van huizen met een rotte fundering. De gemeente kiest er bewust voor geen alarm te slaan. “We weten nog niet waar we over praten. Ik kan nog steeds geen antwoord geven op concrete vragen”, licht wethouder Sas toe. De gemeente heeft de makelaars verzocht toekomstige bewoners te waarschuwen voor het risico dat zij lopen bij aankoop van een pand in een van de wijken. Sas kan geen antwoord geven op de vraag of dat ook daadwerkelijk gebeurt: “We kunnen ze niet dwingen.”

Projectleider funderingsproblematiek Schalkwijk wil zich verder verdiepen in de voortvarende aanpak van onder andere Haarlem en Gouda. Zelf vindt hij de stedenbouwkundige gevolgen van een deel sloop/nieuwbouw en een deel herstel wel erg ingrijpend voor de uitstraling van wijken. “Naar mijn smaak zouden we het hier niet zo moeten doen. Van Haarlem en Gouda kunnen we leren.”

Toekomstwaarde

De toekomstwaarde van de wijken bepaalt voor een belangrijk deel de prioriteitsstelling in de aanpak. Niet alle gebieden worden als even waardevol gezien. Bij het stationsgebied en de Noorderdijk bestaat de mogelijkheid dat binnen een paar jaar de hele wijk grondig moet worden aangepakt. “En huizen moeten toch minimaal nog 25 jaar blijven staan, anders ga je de fundering niet herstellen”, stelt Schalkwijk.

De projectleider vindt zelf dat hij voor een grote operatie staat die zeer ingrijpend is voor de bewoners. “Aan de ene kant moet je niet de kop in het zand steken, aan de andere kant moet je geen spoken najagen.”

Aansprakelijk

Inmiddels hebben enkele bewonerscomites uit de twee wijken waar het probleem wel bekend is, de gemeente voor de funderingsschade aansprakelijk gesteld. Alain Mahieu is woordvoerder van een vereniging van 270 bewoners in Nieuw Krispijn. Alleen in deze wijk maakt de gemeente serieus werk van funderingsherstel. De bewoners kunnen rekenen op een subsidieregeling van 40 procent van de kosten met een maximum van 30.000 gulden. “Te weinig”, vindt Mahieu. “We willen alles vergoed hebben. Die rotte palen zijn de schuld van de gemeente, want de oorzaak wordt gevormd door lekke rioleringsbuizen en jarenlange verwaarlozing van dat probleem.”

De gemeente heeft sinds kort de dagvaarding binnen. Mahieu beseft dat de rechtszaak zeker twee jaar in beslag gaat nemen, maar de bewoners zijn vast van plan vol te houden en aan het langste eind te trekken.

Afwijzen

De gemeente wijst elke aansprakelijkheid af en heeft de afhandeling in handen gegeven van haar verzekeraars.

Dordrecht geeft in de startnotitie aan op welke gronden. Er kunnen naast lekkende riolen meer oorzaken zijn voor de daling van de grondwaterstand. Daarnaast vindt de gemeente dat zij wat betreft de stand van de techniek vooruitstrevend rioolbeheer heeft gevoerd. Voorts wordt betoogd dat wettelijk niemand verantwoordelijk is voor het grondwaterniveau in bestaande wijken.

Tot slot wijst de gemeente op de eigen verantwoording die de eigenaren van woningen hebben voor de staat van onderhoud van hun woning. Dat geldt inclusief de fundering en de ontwatering van het eigen perceel.

‘Ik kan nog geen antwoord geven op concrete vragen’

Alain Mahieu toont de rotte palen onder zijn woning in de wijk Nieuw Krispijn: “Dit is de schuld van de gemeente, want de oorzaak is de lekke riolering en jarenlange verwaarlozing van dat probleem”.

Reageer op dit artikel