nieuws

Voorschriften Besluit woon- of kantoorgebouwen Milieubeheer

bouwbreed Premium

Inrichtingen die in principe onder het Inrichting- en Vergunningenbesluit vallen en dus over een milieuvergunning zouden moeten beschikken, kunnen in bijzondere gevallen onder de werkingssfeer van het Besluit woon- of kantoorgebouwen Milieubeheer vallen. Het besluit bevat algemene regels voor woon- of kantoorgebouwen.

U valt bijvoorbeeld onder het besluit als een warmtevoorziening aanwezig is, die geen groter nominaal vermogen heeft dan 2500 kilowatt per ketel. Ook de inrichting waarin uitsluitend gas, gasolie of lichte stookolie wordt gebruikt als brandstof, valt onder het besluit, evenals de inrichting die elektriciteit uitsluitend betrekt van openbare elektriciteitsbedrijven.

Voorschriften

In dergelijke gevallen is dus geen vergunning vereist, maar dient de inrichting te voldoen aan de voorschriften die zijn opgenomen in de bij dat besluit behorende bijlage.

Het besluit kent de procedurele verplichting om, als een woon- of kantoorgebouw wordt opgericht, tenminste vier weken van te voren een melding te doen aan het bevoegd gezag en de inspecteur. De bijlage heeft een flink aantal voorschriften.

Er staan bepalingen in over centrale keukens en kantines, over de huisdrukkerij, maar ook over bijvoorbeeld het gebruik van gasflessen. Ook zijn voorschriften opgenomen over bijvoorbeeld de ventilatie en brandbeveiliging van een parkeergarage.

Afvalstoffen

Uiteraard is ook het een en ander opgenomen over afvalstoffen. Overigens bevat het besluit geen uitputtende regeling voor de omgang met afvalstoffen. In de Provinciale Milieuverordening wordt dit onderwerp verder uitgewerkt. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de verplichting tot het aanbieden van gescheiden afval.

Geluid- en trillingshinder

Ook bij geluid- en trillingshinder gelden vergaande eisen. De geluidsbelasting vanuit de inrichting mag op enig gevoelig punt, gelegen vijftig meter vanaf de inrichting, niet meer zijn dan het referentieniveau ter plaatse. Voor bepaalde tijdstippen gelden stringentere danwel minder vergaande eisen.

NEN-normen

Er zijn regels opgenomen over het contact met de buitenlucht, brandpreventie, lichthinder en het voldoen van elektrische installaties aan de zogenaamde NEN-normen.

Ongedierte

Gedragsvoorschriften komen ook ter sprake. Zo geldt bijvoorbeeld de algemene regel dat het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte zo veel mogelijk moet worden voorkomen.

Tanks

Over tanks, voor zover met olie of iets dergelijks wordt gestookt, is ook een behoorlijk aantal regels opgenomen.

Kopie

Het is handig, indien een bedrijf onder het besluit valt, een kopie van het besluit – in huis – te hebben, zodat werknemers terzake op de hoogte zijn.

Milieu versus ARBO

Overigens kunnen de regels in de milieusfeer strijdig zijn met ARBO-wetgeving. In dat geval dient met het bevoegde gezag (en hun interne afdelingen) een goede afstemming plaats te vinden, zodat niet nodeloos investeringen worden gedaan.

Mr.drs. Edith I.P.M. van Bellen-Weijnen, van Beuningen advocaten, Den Haag

Reageer op dit artikel