nieuws

Pronk wil van het huidige Schiphol af Milieuminister bepleit meer investeren buiten Randstad

bouwbreed

utrecht – Zodra Vinex is afgelopen, is het gedaan met de compacte stad. In plaats daarvan kan er een nieuwe stad komen op de plaats waar nu nog Schiphol ligt. De overvolle Randstad moet worden ontlast door meer te investeren buiten dat gebied. Economische ontwikkelingen kunnen het beste langs de corridors. Dit zijn de ideeen van milieuminister Pronk.

“De stedelijke ontwikkeling zal, na afronding van de huidige Vinex-locaties, toe zijn aan heroverweging. Meer maatwerk en diversiteit, binnenstedelijke verdichting en vernieuwing van na-oorlogse wijken zullen de discussie moeten beheersen. In de volgende ronde niet mikken op een verdere uitbreiding van steden met nieuwe woonwijken, doch op de aanleg van een nieuwe volledige stad, bijvoorbeeld in het gebied dat vrij kan komen na verplaatsing van Schiphol”, zei Pronk gisteren tijdens de Nationale Geografendag in Utrecht.

Met deze stellingname lichtte de bewindsman al een tipje van de sluier op welke richting hij uit wil met de zogenoemde Houtskoolschets en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

In die visie past ook de ontwikkeling van een goed en samenhangend groot-stedelijk openbaar vervoersnetwerk, bijvoorbeeld binnen stedelijke cirkels met een straal van 25 kilometer.

Woningbouw en aanleg van bedrijfsterreinen buiten de grotere steden moeten daarbij fors aan banden worden gelegd. Pronk wil dat niet bereiken door kleinere plaatsen te verbieden woningen te bouwen, maar door ze te binden aan contouren waarbuiten niet gebouwd mag worden.

De minister vreest verder dat de Randstad zo langzamerhand gaat disfunctioneren als motor van de economie. “Het westen is niet alles. Hoezeer ook de concentratie van activiteiten is gaan functioneren als een motor in onze economie, hoe groot de meerwaarde van de wederzijdse nabijheid van economische activiteiten ook moge zijn, de motor dreigt vast te lopen. Daarom is het niet alleen in het belang van het noorden of het zuiden, maar ook van de Randstad zelf, dat de economische en de ruimtelijke ontwikkeling buiten het westen een groter gewicht krijgen”, aldus Pronk. In dit verband ziet hij daarom ook niet in waarom de Zuiderzeespoorlijn uitgesteld moet worden ten gunste van infrastructuur in het westen.

Mainports

De bewindsman vindt verder dat er eens nagedacht moet worden over de functies van de mainports Schiphol en Rotterdam. Daarbij is voor hem uitgangspunt dat de directe werkgelegenheid en het in stand houden van een zodanige schaal van verbindingen met de rest van de wereld, dat onze economie goed kan functioneren. “De rest van het massale transito-verkeer en vervoer van mensen en goederen is minder belangrijk en hoeft niet onbelemmerd te groeien.”

Economische activiteiten moeten verder zoveel mogelijk gebundeld worden in corridors. Volgens Pronk wordt de schaarse bereikbaarheid in ons land daarmee maximaal benut, de ruimtedruk wordt geleid en waardevolle open ruimtes gespaard.

“Maar het moeten er niet teveel zijn, want er moet ruimte tussen blijven. Hun keuze moet aansluiten bij bestaande langgestrekte verstedelijkte gebieden (A1, A12, A15 en A4). Zij zullen hoogwaardig moeten worden ingericht met ruimte voor werken en wonen en met groene uitloopgebieden”, zo betoogde Pronk.

Waterhuishouding

De totale waterhuishouding moet volgens de bewindsman ook op de helling. Hij signaleert daar een tegenstrijdigheid. In het najaar en de winter moeten pompen zo snel mogelijk schoon regenwater het land uit krijgen, terwijl ’s zomers tegen hoge kosten oppervlaktewater geschikt moet worden gemaakt als drinkwater.

“Het water moet ruimte krijgen. Dat betekent dat het ruimtegebrek daaraan ondergeschikt moet worden gemaakt. De bescherming van de kwaliteit van de zoetwatervoorraden, het tegengaan van verdroging, het voorkomen en bestrijden van wateroverlast en het aanpakken van de veiligheid vragen om een integrale aanpak”, stelde Pronk.

Reageer op dit artikel