nieuws

Noordelijke vaarwegen vergen forse investeringen

bouwbreed Premium

jirnsum – Wil vervoer over water in Noord-Nederland zo hard groeien, dan zal er veel meer geinvesteerd moeten worden in de vaarwegen. Daarbij gaat het niet alleen om het hoofdvaarwegennet, maar ook om onderliggende vaarwegen. De nu uitgetrokken 274 miljoen gulden is onvoldoende, vindt de Friese gedeputeerde Walsma

Er gebeurt al veel aan de vaarwegen in Groningen, Friesland en Drenthe, maar daarbij gaat het alleen nog maar om de hoofdvaarwegen. Zo zit de opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl tot klasse Va in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport.

Onderzoek naar verruiming van het bestaande vaarwater naar Drachten tot klasse V is bezig. Maar op het gebied van het onderliggende vaarwegennet leven er nog veel wensen.

Wensen

Dit bleek tijdens een bijeenkomst van Bureau Voorlichting Binnenvaart in Jirnsum. De Friese gedeputeerde Walsma maakte duidelijk dat er zeker in Friesland nog genoeg wensen leven, waar nu geen geld is voor is.

Hij noemde de aftakking van het Van Harinxmakanaal, dat geschikt moet worden gemaakt voor klasse V-schepen. Ook de Tjerk Hiddeszsluizen in Harlingen behoeven aanpassing. Die blijken nu te klein en te ondiep. Op het Van Harinxmakanaal zelf gaat nu wel wat gebeuren, als tenminste de vergunning klaar is voor de berging van de baggerspecie. Het gaat hier om klasse 2, 3 en 4 en zogenoemde BAGA-specie; praktisch chemisch afval. Volgende maand gooit Rijkswaterstaat het bestek in de verkoop waarna op 22 januari volgend jaar de openbare aanbesteding zal plaatsvinden.

Ook de vaarwegen naar Heerenveen, Sneek en Hoogkerk moeten hoognodig onder de loep worden genomen. Inmiddels is begonnen met de verkenning van problemen rond de vaarroute Amsterdam-Harlingen.

Dit heeft te maken met de oprichting van het regionaal overslagcentrum Kampen en de technische staat van het sluizencomplex Kornwerderzand. Bovendien is het vaarwater de Boontjes van Kornwerderzand naar Harlingen op de Waddenzee hier en daar te ondiep.

Om de binnenvaart verder te stimuleren is op dit moment een inventarisatie gaande naar de beschikbaarheid van natte bedrijventerreinen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er nog wel ruimte bestaat op die terreinen, maar onbekend is in welke mate ze direct aan het water liggen, of ze goed bereikbaar zijn en welke mogelijkheden er zijn voor overslag. Op basis van dit onderzoek moet dan worden bekeken welke wensen er bestaan voor herinrichting en aanpassing van de terreinen. Bovendien zal er bij de uitgifte van terreinen rekening moeten worden gehouden met de aard van de bedrijven.

In principe zouden er alleen maar bedrijven mogen komen die ook daadwerkelijk via water vervoeren.

Hoewel het de Friese gedeputeerde Walsma niet hard genoeg kan gaan, wordt er wel gewerkt aan vaarwegen. Zoals in de Lemmer sluis waar twee sluisdeuren zijn geplaatst.

Reageer op dit artikel