nieuws

Gemeente Zeist moet positie kiezen Groen wint het van rood

bouwbreed Premium

zeist – De gemeente Zeist moet het in haar toekomst hebben van kwaliteit. Want voor kwantiteit ontbreekt het aan ruimte. Gebed in monumentaal landschap en geklemd tussen de Vinex-locaties Amersfoort en Utrecht, kan de gemeente geen kant op. Daarom zet ze in op verbetering van bestaande kwaliteiten: groen wint van rood en witte boorden-werkgelegenheid verovert ruimte op blauwe boorden-werkgelegenheid.

In het rapport – Zeist Simultaan – zet het gemeentebestuur uiteen vanuit welke positie de gemeente de komende eeuw in gaat. De mega-ontwikkelingen in de provincie Utrecht dwingen Zeist, en de andere Heuvelruggemeenten, zich duidelijk te profileren. Deze kleine gemeenten maken een ontwikkeling door, die van een heel andere orde is dan de grootschalige ontwikkelingen op en rondom de twee Vinex-locaties Amersfoort en Utrecht. Ook de aanleg van de HSL en de verbreding van de A12 en de A28, hebben gevolgen voor de Heuvelruggemeenten. De grote infrastructurele projecten tasten immers juist dat aan, waar deze gemeenten het van moeten hebben: het parkachtige karakter van het gebied.

Consequenties

Zeist beschouwt haar groenwaarde als een economische factor. Het buitenplaats-imago maakt de gemeente tot een interessante vestigingsplaats voor organisaties en bedrijven. Zozeer, dat de bedrijven zelfs bereid zijn om bij te dragen om die uitstraling te verbeteren.

Daarom gaat de gemeente spaarzaam om met beschikbare grond. Dat heeft consequenties voor de woningbouw, de bedrijfsterreinen en de infrastructuur.

Nieuwe woningbouw en bedrijfslocaties komen in eerste instantie alleen op bebouwde terreinen die hun functie verliezen. Zoals bijvoorbeeld de vrijvallende delen van militaire kampementen, die buiten de bebouwde kom liggen.

Maar eerst wil Zeist kijken of de gemeente werkelijk opschiet met nieuwe bebouwing of misschien wel beter gebaat is bij een duurzaam groene inrichting van de vrijkomende terreinen: het groen-voor-rood-principe. Aan nieuwbouw wil Zeist alleen meewerken als het in de eigen woningbehoefte voorziet.

Upgrading

Zowel aan bestaande bebouwing als eventuele nieuwbouw worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Het gemeentebestuur vindt dat architectonische vormgeving extra aandacht moet krijgen. Voor na-oorlogse woningbouwcomplexen, bedrijfsterreinen en winkelcentra zijn plannen in voorbereiding voor upgrading.

De gemeente wil profiteren van het feit dat hoogwaardige dienstverlenende functies zich graag in Zeist vestigen. Er komt een actief verplaatsingsbeleid van milieuhinderlijke en ruimte-extensieve bedrijven naar speciale bedrijfsterreinen of zelfs naar de stadsregio. Zeist accepteert de groei van witte boorden-werkgelegenheid ten koste van blauwe boordenwerkgelegenheid.

Paradox

Op het gebied van infrastructuur kampt de gemeente met een paradox. In het algemeen wordt Zeist als goed bereikbaar afgeschilderd omdat het grondgebied een grote – rijkswegendichtheid – en een goed onderliggend wegennet heeft. Maar de automobiliteit in de regio heeft congestie, vertraging en milieubelasting tot gevolg. En voor het spoorwegnet geldt dat weliswaar vele rails door Zeist lopen, maar er maar weinig treinen stoppen.

De plannen voor verbreding van de A12 en A28 en de HSL betekenen niet automatisch een verbetering van de situatie in Zeist. Daarvoor moeten ook de achterlandverbindingen verbeteren. De snel -en spoorwegen tasten de ruimtelijke omgeving bovendien zozeer aan, dat Zeist alleen mee wil werken als de gemeente er duidelijk beter van wordt. Ook bij onderhoud en aanpassing van het bestaande wegennet telt de verblijfskwaliteit nadrukkelijk mee.

Landschapspark

Tenslotte, om het fundament onder deze visie, natuur en landschap, te verstevigen pleit de gemeente voor de ontwikkeling van een landschapspark Utrechtse Heuvelrug. Zeist wil een samenhangend groenbeleid voeren dat gericht is op de verschillende waarden van het groen: functioneel, recreatief, ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch.

In woonwijken wordt het gebruiksgroen veiliggesteld. Om de vitaliteit van het groen te waarborgen is het zaak dat de oorspronkelijke grondwaterstromen worden hersteld. Zeist wil die taak oppakken.

– Zeist Simultaan – is bedoeld om een aanzet te geven tot een – interactieve, strategische aanpak – die moet leiden tot verbetering van de positie Zeist en die van de Heuvelrug. De taak van de Heuvelruggemeenten in de komende jaren is de bedreiging van de grootschalige projecten in de provincie Utrecht om te zetten in kansen: er moet regionaal geprofiteerd worden van de ontwikkelingsmogelijkheden en compensatiemogelijkheden van de infraprojecten. Soms maakt een nieuwe infrastructuur zelfs natuur- en landschapsbouw mogelijk.

Reageer op dit artikel