nieuws

Bonden willen soepeler overgang naar verletregeling

bouwbreed Premium

odijk/woerden – Omdat de gewijzigde vorstverletregeling in de praktijk zoveel problemen blijkt op te roepen, willen de bouwbonden van CNV en FNV een overgangsmaatregel afspreken.

Aan werkgevers binnen het Risicofonds zijn daartoe suggesties gedaan. Donderdag 19 november valt de beslissing.

De inbreng van negen dagen eigen risico in de Risicoregeling was bedoeld om werkgevers er toe te brengen zelf maatregelen te nemen om zo lang mogelijk te kunnen doorwerken bij vorst.

Het waren de werkgevers die op een dergelijke wijziging aandrongen vanwege de hoogte van de premie die moest worden opgebracht.

In de praktijk bleek echter dat nogal wat metsel- en voegbedrijven de gevolgen wensten af te wentelen op hun werknemers. Zo werd het personeel nul-urencontracten aangeboden of voorgesteld dat overwerk niet zou worden uitbetaald, of atv-dagen zouden worden ingeleverd ter compensatie van die negen dagen.

De 980 in Conga verenigde gespecialiseerde bedrijven gaven te kennen de oude regeling te zullen blijven volgen omdat de gewijzigde regeling nog niet algemeen verbindend is verklaard.

Conga-directeur mr. J.J.Niehe toonde zich verheugd over de stappen van de bouwbonden. Maar overeind blijft staan dat zijn organisatie geen directe invloed op de besprekingen kan uitoefenen, maar wel verplicht is de door bouwcao-partijen te maken afspraken na te komen.

Jaarmodel

Voor het metselbedrijf Postma in Noord-Bergum, dat voor het vijfhonderd koppen tellende personeel nul-urencontracten in het vooruitzicht stelde, zijn de bonden met instemming een alternatief aan het maken.

Analoog aan wat in de grond-, water- en wegenbouwsector wordt toegepast komt er voor dit bedrijf een zogenaamd jaarmodel.

Dat betekent dat het personeel in de zomer door overwerk of het niet declareren van reisuren maximaal 160 uren kan opbouwen.

Die uren worden in de wintertijd gecompenseerd als er niet kan worden gewerkt. Elk extra gewerkt uur in de zomer geldt dan voor 1,25 uur in de winter, elk ingeleverd reisuur voor 0,75 uur. Deze regeling gaat in per 1 april als de vorstverletregeling niet langer van toepassing is.

De bonden zeggen, in tegenstelling tot Postma zelf ,het nul-uren- regime niet te gedogen.

Reageer op dit artikel