nieuws

Wageningen eist groter contingent dure en middeldure koopwoningen Inbreidingsplannen stranden door korting op nieuwbouwproductie

bouwbreed Premium

wageningen – De gemeente Wageningen zit ernstig verlegen om voldoende woningcontingenten. De provincie Gelderland weigert de gemeente vooralsnog extra ruimte te verlenen. Die kan daardoor niet verder werken aan de uitvoering van een aantal bestemmingsplannen.

Gisteren verdedigde de gemeente haar behoefte aan een groter contingent in een hoorzitting bij de provincie. De gemeente zit met meer harde capaciteit in haar bestemmingsplannen, dan het contingent dekt. Aanvankelijk leek het erop dat de provincie daar een compensatie voor zou zoeken, maar het tegendeel is het geval: Wageningen wordt met 260 woningen gekort tot een woningbouwproductie van 1040 woningen tussen nu en 2004.

De gemeente zet alle zeilen bij om het tij te keren. Op de eerste plaats ligt er het feit, dat Wageningen met haar universiteit en researchcentrum een door het Rijk erkende status van ‘kenniscentrum’ heeft. Die status, zo heeft minister J. Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu meegedeeld, moet ook in het Gelderse Streekplan tot uitdrukking komen.

Het bestuur van de gemeente en van de universiteit gaan ervan uit, dat de mensen die aan het kenniscentrum verbonden zijn, ook in Wageningen moeten kunnen wonen. Deze mensen zijn op zoek naar middeldure en dure koopwoningen in de vrije sector.

Marktevenwicht

Die wil de gemeente graag bouwen, omdat daarmee ook een evenwicht op de huizenmarkt ontstaat. Die wordt nu teveel bepaald door huurwoningen en goedkope koopwoningen.

Een ander argument, dat Wageningen naar voren brengt, is het feit dat de gemeente alleen maar met inbreidingsplannen werkt en de grenzen van haar bebouwde kom niet verder oprekt. De open ruimte wordt niet aangetast. Daarmee volgt de gemeente het Gelderse Streekplan dat, op aanwijzing van voormalig minister De Boer, strikte grenzen stelt aan ruimte voor woningbouw en bedrijvigheid ten gunste van de groene ruimte.

De gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen het Streekplan en ook tegen het onthouden van goedkeuring door de provincie aan het bestemmingsplan Boomgaarde. Tegelijkertijd overleggen provincie en gemeente nogmaals over de getallen, die achter de ‘harde capaciteit’ schuil gaan.

Zo rekent de provincie de renovatie van studentenflats tot wooneenheden bij het contingent, terwijl de gemeente er geen enkele extra woning aan overhoudt.

Een opmerking van minister Pronk biedt misschien een opening: de minister stelt gemeente en provincie een ‘contourenbenadering’ voor. Juist omdat de gemeente haar buitengebied met rust laat, zou er wellicht extra ruimte zijn voor inbreidingsplannen binnen de contouren van de bebouwde kom.

In afwachting van de oplossing van het probleem, is de uitvoering van een aantal bestemmingsplannen geblokkeerd. Plan Boomgaarde, goed voor 160 woningen, ligt stil. Het prestigieuze plan Rustenburg, waarin dure woningbouw gecombineerd wordt met de nieuwbouw van een woonzorgcentrum, ligt stil. En de verplaatsing van het verpleeghuis Pauwenhof ligt stil.

Dat laatste levert een acuut probleem op en heeft bijzondere aandacht van de provincie. Het verpleeghuis is afhankelijk van het ziekenhuis Pieter Pauw. Dat ziekenhuis gaat op in een groter, nieuw ziekenhuis in Ede. Dat gebeurt in 2001. Voor die tijd moet het verpleeghuis dus ook naar haar nieuwe locatie verhuisd zijn. De nieuwbouw moet gedeeltelijk gefinancierd worden uit bijbehorende woningbouw, maar daar is dus het zo felbegeerde contingent voor nodig.

Reageer op dit artikel