nieuws

Total Design staat centraal op congres Stad + Snelweg

bouwbreed Premium

“Bouwprojecten moeten in de toekomst volledig worden afgestemd op de infrastructuur en vice versa.” Dit is de algemene conclusie die getrokken kan worden uit het tweedaagse landelijke congres ‘Stad + Snelweg’ dat donderdag en vrijdag is gehouden in Den Bosch.

Honderden gemeentelijke, provinciale, landelijke en internationale beleidsmakers, leden van adviescommissies en vertegenwoordigers van bouwondernemingen begaven zich naar het Theater aan de Parade in Den Bosch. Het groots opgezette congres over infrastructuur en de inpassing in de stad trok allerhande ‘infra-kopstukken’.

Het door het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) georganiseerde congres had als doel de zeer actuele kwesties omtrent de inpassing van nieuwe en bredere autosnelwegen in kaart te laten brengen door een zeer imposante lijst met sprekers en vervolgens, in workshops, naar mogelijke oplossingen te zoeken.

Meteen na de opening werd duidelijk wat het thema van Stad + Snelweg inhield. Voorzitter J. Cramer van de commissie over de inpassing van infrastructuur van de Raad voor Verkeer en Waterstaat kwam tijdens haar lezing met een duidelijke toelichting op het in september van dit jaar verleende advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat. De minister had naar aanleiding van de verwoede discussies in de Tweede Kamer over de inpassing van projecten als de Betuwelijn, de HSL-Zuid en de A50 bij Kampen advies gevraagd om dergelijke problemen in de toekomst te kunnen vermijden.

“Waar het inpassen van de infrastructuur veelal aanpassen aan de bestaande en nieuwe omgeving is, pleit de Raad voor herontwikkeling of Total Design. In een vroeg stadium van het bouwproject moeten de wensen en ambities van alle betrokkenen geinventariseerd worden. Zodoende kunnen projecten integraal zijn: omgeving en infrastructuur worden als het ware verenigd”, aldus Cramer.

Dit glasheldere advies kreeg veel bijval van de aanwezigen op het congres en bleek uiteindelijk de toon van Stad + Snelweg te zetten. Vooral nu minister Netelenbos veel kritiek te verduren krijgt inzake haar infrabeleid komt het Total Design-advies wellicht hard aan. Deze werkwijze vergt namelijk een complete ommezwaai van de huidige procedures omtrent ruimtelijke ordening.

Mocht de minister het advies of delen ervan overnemen dan adviseert de Raad voor Verkeer en Waterstaat een integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling procedureel te regelen met de vier betrokken ministeries (EZ, LNV, VROM en V en W). “Het komen tot integrale oplossingen vergt een andere wijze van beleidsvoorbereiding en een andere manier van financieren”, aldus Cramer.

Het congres borduurde vervolgens verder op deze gedachte. Tijdens de workshops over de inpassing en mogelijkheden van de steden aan de rijksweg A2 hielden de betrokkenen de woorden van J. Cramer in hun achterhoofd. Zelfs de Spaanse architect J. Busquets betrok de gedachtegangen van de Raad in zijn betoog over nieuwe normen en waarden in de stad. Ook hij pleitte voor een betere relatie tussen de stad en haar infrastructuur. Het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat wordt binnenkort behandeld door het kabinet.

Reageer op dit artikel