nieuws

Papierwinkel leidt niet tot minder ongelukken

bouwbreed Premium

Er was nog nooit zoveel papier; er waren nog nooit zoveel voorschriften en regels. En toch neemt ondanks V en G-plannen en nog meer plannen het aantal ongevallen in de bouw klaarblijkelijk niet af.

Het papier wordt niet naar de praktijk vertaald. Natuurlijk zijn er projecten waar het leuningwerk langs de steiger en vloer- of dakrand keurig in orde is en waar ook andere veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, maar je komt er ook tegen waar de beveiliging ontbreekt of onvolledig is.

Wie een willekeurig bouwwerk inloopt, ziet dikwijls een moeilijk begaanbare bouwplaats, ongelukkig opgestelde ladders en ook bouwvakkers zonder helm of veiligheidsschoenen.

Cijfers

De verschillende rapporteurs – overheid, FNV, Arbouw – putten klaarblijkelijk niet alle drie uit gelijke bronnen.

Een stijgende lijn is echter aannemelijk. De Bouw- en Houtbond FNV meldde korte tijd geleden dat er in 1997 32 dodelijke ongevallen waren, 30 procent meer dan in 1996. Het aantal ongevallen in de bouw met ernstig letsel zou van 709 in 1996 zijn gestegen tot 796 in 1997. En het ziet er niet naar uit dat 1998 voor een trendbreuk gaat zorgen.

Overigens is het merkwaardig dat die cijferpraat zich maar blijft voortzetten in de sfeer van ‘nee drie meer of nee vijf minder’. Er is een overvloed aan ordenend papier in de bouw maar een betrouwbare ongevalsstatistiek ontbreekt; daar moet toch echt aan worden gewerkt! En als Nederland z’n cijfers regelt, dan moet meteen maar eens naar Europa worden gekeken. Je valt in Duitsland niet anders van een steiger dan in Almere. Maar vallen ze elders wel zoveel en kunnen we wat leren van elkaar? Als we Europees gaan bouwen, moeten we ook Europees veilig kunnen gaan werken.

We zijn schrijvers…

Nederlanders zijn schrijvers; alles moet verwoord, of we maar willen lezen ….

Zelfs de bouw, toch wel een branche van sterke handen en weinig woorden, wordt bedolven onder letters.

Heel modern gebracht soms: er worden schijven rondgestuurd, faxen glijden de bouwkeet binnen en de uitvoerder moet als hij niet oplet straks ook nog gaan internetten en e-mailen. En hij heeft al zo’n stapel papier met voorschriften, richtlijnen, adviezen!

Een deel van de papierwinkel betreft het concrete werk. Tekeningen, daar heeft een uitvoerder houvast aan.

Maar de bulk is een reeks van nieuwe woorden, nieuwe begrippen.

De uitvoerder van 1998 heeft te maken met V en G, met RI en E, met KAM… Er is natuurlijk wel iemand die uitlegt dat het om Veiligheids- en Gezondheidsplannen gaat, om een risico-inventarisatie en evaluatie en om Kwaliteitsprocedures en Milieu. Maar achter elk van die woorden zit een boek tekst en er moet straks wel beton worden gestort. En dus blijft, hoe belangrijk de verhalen ook zijn, het veilige papier gewoon papier.

Je kunt je trouwens afvragen of het wel realistisch is de uitvoerder bij al z’n werk ook nog te belasten met de complete rol van ‘V en G-coordinator’.

Hij is dikwijls niet betrokken bij contractbesprekingen met onderaannemers, niet bij de werkvoorbereiding, zelfs niet bij het tot stand komen van het V en G-plan.

Bevoegdheden

En bovendien zijn zijn bevoegdheden beperkt als het gaat om onderhandelingen met de overige betrokkenen. De uitvoerder zou wel een stevige greep op de veiligheid krijgen als een bepaald deel van de taken van de V en G-coordinator aan hem werd gedelegeerd. Toezicht op afspraken met onderaannemers, instructies aan hun personeel bijvoorbeeld.

Degene die uiteindelijk in alle opzichten de eindverantwoordelijke is voor het project is de bedrijfs- of projectleider. Hij bezit alle benodigde bevoegdheden en zou dus ook belast moeten worden met de V en G-coordinatie, althans met de supervisie. Een aantal van de taken zou hij goed omschreven en met de erbij behorende bevoegdheden aan de uitvoerder kunnen doorgeven. Gaat het om grote projecten, dan wordt het regelen van de veiligheid een aparte taak. Hiermee dient een speciaal daartoe aangestelde V en G-coordinator te worden belast.

Klaar voor bouwkeet

De veiligheid in de bouw kan het meest doelmatig worden gediend indien de betrokkenen, met name de uitvoerder, concrete adviezen over hun rol en hun taken krijgen, duidelijke afspraken over wat moet worden gedaan om veilig te werken.

Soms kan het een korte checklist zijn om af te strepen, een andere keer een instructie aan onderaannemers over het naleven van de gemaakte afspraken.

Aan de verlangde duidelijkheid wordt gewerkt. VG-Bouw heeft aan Aboma+Keboma opdracht gegeven een model-V en G-plan te maken.

Het model zal direct aansluiten op de dagelijkse bouwpraktijk, meer voor de bouwkeet dan voor ‘kantoor’, terwijl de basis wel op kantoor moet worden gelegd.

Effectief

De kiem voor een effectief V en G-plan wordt namelijk in de werkvoorbereidingsfase gelegd. Als alle betrokkenen elkaar weten te vinden ligt er straks informatie klaar die regelrecht is geschreven voor de bouwkeet. Het werd ook wel tijd!

Aboma+Keboma, telefoon (0318) 631481, Postbus 141, Fax (0318) 632013, 6710 BC Ede, e-mail info1026aboma.nl.

Reageer op dit artikel