nieuws

filemeldingen

bouwbreed Premium

arnhem – De vele en ijzingwekkende filemeldingen dagelijks op de radio spreken boekdelen: tegenwoordig worden tijdens de spits alleen nog ‘de opstoppingen langer dan vijf kilometer en dan nog op ongebruikelijke plaatsen’ genoemd. Nederland Distributieland is hard bezig dicht te slibben door al het wegvervoer. Multimodale transportcentra, zoals het MTC Valburg bij Nijmegen, bieden een uitweg.

In de weilanden bij Valburg is nog niets te zien – behalve dan weiland, kassen en een paar verdwaalde boerderijen. Binnen enkele jaren wordt hier begonnen met de bouw van een vierhonderd tot vijfhonderd hectare groot complex waar goederen kunnen worden overgeslagen van weg naar spoor en water: het MTC Valburg.

Er moet een haven voor worden aangelegd van circa veertien hectare. Er komt een Rail Service Centrum van 45 hectare. En er verrijst een bedrijventerrein met een omvang van driehonderd hectare. Naar verwachting moeten vijftig woningen in het plangebied worden gesloopt. De bewoners zullen weg moeten. Maar het algemeen belang overstijgt het kleine leed.

Het MTC Valburg wordt een belangrijke schakel in het Nederlandse transportnetwerk van de komende eeuw. Samen met de centra in Born, Venlo en Veendam is het een voorpost van de mainport Rotterdam richting achterland.

“We zitten hier op een strategisch punt: middenin de as Rotterdam-Amsterdam-Ruhrgebied”, zegt projectleider communicatie Peter Smit. Ook de infrastructuur in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) is van goede kwaliteit. De rijkswegen 50, 15, 73 en 12 sluiten er op elkaar aan; de Rijn en de Waal lopen erdoorheen en straks wordt de Betuwelijn er aangelegd.

“Alles hangt met alles samen”, zegt Smit. De waarde van de lokatie wordt enerzijds bepaald door de ligging. En anderzijds door de infrastructuur eromheen. Bij het MTC Valburg heeft het een het ander versterkt. De locatie werd mede bepaald door de keuze van het trace van de Betuwelijn, die weer de infrastructuur versterkte. En de komst van het MTC Valburg vergroot op zijn beurt weer de strategische waarde van de regio.

Het MTC is geent op het Masterplan Euro Trade Port, waarin blijkens de titel al werd uitgegaan van de strategische ligging van het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Smit: “In dat masterplan werd ervan uitgegaan dat de regio ontwikkeld moest worden als multimodale transportregio. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat niet elke gemeente op elk gewenst moment zijn eigen bedrijventerreintje kreeg. Maar dat er gefaseerd en gesegmenteerd gebouwd zou worden. Er moest afstemming zijn.”

Filosofie

Met die filosofie in het achterhoofd werden er bedrijventerreinen gepland, langs de A12 (IJseloord II bij Arnhem, De Beemd bij Velp en Centerpoort bij Duiven), en in de oksel van de A73 en de A50 bij Nijmegen (Bijsterhuizen). Zo ontstond ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en werd het bestaansrecht voor het MTC Valburg bevestigd. Het MTC is immers ook van belang voor de distributie vanuit de regio.

Volgens Smit verloopt de uitgifte van de bedrijventerreinen boven verwachting. Hij verbaast zich er niet over. “Als je nu komt, heb je vrijwel direct een plaats op een bedrijventerrein. En is er in Duiven geen plaats, dan kun je altijd nog naar IJsseloord II of Bijsterhuizen.”

Parallel aan die ontwikkeling worden er hoogwaardige kantoorlokaties gebouwd, zogenaamde Quality KAN-lokaties, zoals Arnhem-Centraal (volgens Smit ‘het enige nationaal sleutelproject buiten de Randstad’) en Brabantse Poort in Nijmegen. “De vestigingsfactoren zijn hier ook nog eens gunstig. Naast de goede ontsluiting, is er een prettig leefklimaat.”

Randvoorwaarden

De ontwikkelingen in het knooppunt Arnhem-Nijmegen zijn duidelijk: de strategische ligging, de goede infrastructuur en de groeiende bedrijvigheid geven de vestiging van het MTC Valburg zin; de plannen voor het MTC trekken op hun beurt nieuwe bedrijvigheid aan, maken investeringen in de infrastructuur zinvol en benadrukken de strategische ligging. Maar het MTC Valburg ligt er nog niet – sterker nog: de definitieve plannen moeten nog vastgelegd worden.

Procedures worden niet uitgesloten. Daarbij komt dat aan een aantal randvoorwaarden nog niet is voldaan. De doortrekking van de A73 naar de A15 is een van die randvoorwaarden. Die weg zou de zuidelijke ontsluiting van het MTC moeten vormen.

Het besluit van minister Netelenbos om de zuidelijke doortrekking vanaf Venlo, op de lange baan te schuiven, doet het ergste vrezen. Maar Smit laat zich niet bang maken.

“Binnen de regio hebben we niet zoveel wensen. Het gaat om een stukje van pakweg twee kilometer snelweg waarmee de problemen bij Ewijk en Valburg ook opgelost zouden worden.” Het belang van die doortrekking is simpelweg te groot. Hetzelfde geldt voor de noordoostelijke tak van de Betuwelijn. Die komt er ook, voorziet Smit. “Anders moet al het goederenvervoer over de bestaande spoorlijn, met alle overlast vandien: geluids- en milieuoverlast langs het trace, onveiligheid, lange wachttijden voor spoorbomen…”

Vijf onderdelen

Het concept van het MTC Valburg bestaat uit vijf onderdelen: een Rail Service Center, een Spoorweg Knooppunt, een Binnenvaart Service Center, een Binnenvaart Knooppunt en een bedrijventerrein.

Rail Service Center – Hier worden containers tussen spoor en wegennet overgeslagen. Het is de schakel tussen lange afstandsvervoer per spoor en lokaal en regionaal vervoer per vrachtwagen. De realisering van het RSC hangt samen met de ingebruikname van de Betuwelijn.

Spoorweg Knooppunt – In het Spoorweg Knooppunt wordt de overslag van containers tussen goederentreinen onderling geregeld. Hierdoor kan beter gebruik worden gemaakt van de capaciteit van het spoornet voor (inter)nationaal vervoer. Ook de realisering van het Spoorweg Knooppunt hangt samen met de ingebruikname van de Betuwelijn.

Binnenvaart Service Center – Hier vindt de overslag van containers tussen containerschip en vrachtwagen plaats. Het Binnenvaart Center vormt de schakeling tussen het binnenvaartnet en het wegennet. Met de aanleg van de Waalhaven wordt in 2001 begonnen.

Container Uitwissel Punt – Hier worden containers tussen schepen uitgewisseld om de capaciteit van de schepen optimaal te kunnen benutten.

Bedrijventerrein – Het bedrijfscomplex Valburg (bruto driehonderd hectare) komt aan weerszijden van de A15 te liggen. Op deze locatie moeten zich met name hoogwaardige, zogeheten Value Added Logistics (VAL)-bedrijven vestigen. Het terrein in de periode tussen 2003 en 2015 ontwikkeld.

Het MTC Valburg moet naar schatting 3000 directe en 5000 indirecte arbeidsplaatsen opleveren.

Speciale projecten

Combi Road (zie foto)- Dit project omvat een systeem voor intern transport binnen het MTC, waarbij containers op een eigen rijbaan worden vervoerd door automatisch bestuurde voertuigen. De combiroad moet de verschillende modaliteiten (water, spoor en weg) met elkaar verbinden.

Telematica Terminal – De terminal wordt een regionaal centrum voor telematicavoorzieningen. Het is een geintegreerd data-communicatiesysteem dat directe verbindingen tot stand brengt en informatiestromen koppelt aan goederenstromen. Met dit systeem kunnen bedrijven de goederenstroom tot in detail volgen en optimaliseren. Elders in het KAN, op Quality KAN location Gelderse Poort in Arnhem wordt eveneens een telematica terminal geinstalleerd.

Projectleider communicatie Peter Smit.

Reageer op dit artikel