nieuws

Argumentatie tegen Nesselande ‘onhoudbaar’

bouwbreed Premium

In Cobouw van 19 oktober jl. roept de oud-wethouder Doodkorte van Capelle de gemeente Rotterdam op de nieuwe wijk Nesselande niet te bouwen. Wethouder H. Kombrink van Rotterdam meent dat Doodkorte zich baseert op ‘volstrekt ondeugdelijke en onhoudbare argumentatie’.

1. Doodkorte rept van forse vertraging van de ontwikkeling. Dat is nogal overdreven. Eind 1999 kan met de bouw vermoedelijk worden begonnen. Wellicht zelfs eerder dan in de Capelle locatie Rivium-Noord! Een structuurvisie is al vastgesteld. Een bestemmingsplan is in procedure gebracht. De onderhandelingen met recreatieschap, buurgemeenten en marktpartijen verkeren in een vergevorderd stadium.

2. Doodkorte meldt dat besloten moet worden tot uit- of afstel van plannen omdat de behoefte neerwaarts is bijgesteld. Dit is te weinig precies. De Stadsregio zag dat gemeenten met steeds meer plancapaciteit op de proppen kwamen, zelfs voor circa 90.000 woningen. Dat moest teruggebracht worden tot de Vinex-taakstelling van circa 53.000. Ook Rotterdam was bereid capaciteit in te leveren, hoewel het bouwen in de centrumstad voorrang zou moeten hebben. Rotterdam was tevens bereid problemen van Capelle te helpen oplossen door samen woningen in plaats van bedrijven in Rivium-Noord te gaan bouwen.

3. Doodkorte zegt dat op Vinex-locaties voor voorzieningenniveaus is gerekend op hogere aantallen woningen dan nu worden gebouwd, zodat die niveaus onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Maar hier vergist hij zich volledig. In de eerste plaats loopt de productie na 2005 door. In totaal worden er eerder meer dan minder woningen op de betrokken locaties gebouwd! Er is dus hooguit sprake van enige temporisering van het bouwtempo. In de tweede plaats heb ik me met succes sterk gemaakt voor openbaar vervoer, zowel voor de metroverlenging in Nesselande als voor de tramplus naar Carnisselande. Er wordt voor die projecten nu geld vrijgemaakt. Doodkorte loopt op dit punt fors achter. De vervoerswaarde van beide projecten is overigens voldoende groot.

4. In Nesselande gaat het om veel meer dan alleen woningbouw. De Zevenhuizerplas wordt twee keer zo groot en er komen veel nieuwe recreatievoorzieningen, betaald met de opbrengst van zand uit de plas. Het plan voegt een interessante woonkwaliteit aan stad en regio toe.

5. Waarom het beter is te bouwen in Alphen, Waddinxveen en Gouda maakt Doodkorte absoluut niet helder. Het is algemeen aanvaard dat bouw aan de rand van het Groene Hart aanvaardbaarder is dan erin. Als Nesselande al 100 procent met het Groene Hart vereenzelvigd moet worden. Het is in elk geval een al sinds vele jaren erkende bouwlocatie.

6. Resteert de volgende vraag. Capelle vraagt via Doodkorte aan Rotterdam hulp te bieden inzake Rivium-Noord. Rotterdam is daartoe bereid. Wat zou het raadslid Doodkorte er nu toe bewegen te proberen Rotterdam of de Stadsregio met een groot verlies aan desinvesteringen en schadevergoeding op te zadelen? Met een belang van vele tientallen miljoenen gaan we in elk geval in Rotterdam niet lichtvaardig om.

Reageer op dit artikel