nieuws

Saldolijfrente geeft aftrekbare bronrente

bouwbreed

Ik ben vijftig jaar en heb prive op de bank 100.000 gulden. Over de top van mijn inkomen betaal ik nu zestig procent inkomstenbelasting. Maar over tien jaar verwacht ik dat mijn jaarinkomen alleen in de eerste schijf is belast tegen een tarief van 37,3 procent inkomstenbelasting. Is een saldolijfrente voor mij interessant?

Bij de saldolijfrente gaat u pas inkomstenbelasting betalen over uw lijfrente-uitkeringen zodra het totaalbedrag van de uitkeringen de koopsom overtreft. Stel u stort 100.000 gulden als koopsom af en bedingt bij de verzekeraar een direct ingaande lijfrente-uitkering gedurende een looptijd van vijftien jaar met jaarlijkse uitkeringen van 10.000 gulden (totaal 150.000 gulden).

Tussen uw vijftigste en zestigste jaar ontvangt u belastingvrij 10.000 gulden als aanvulling op uw inkomen. De vijf uitkeringsjaren na het zestigste jaar wordt het saldo overschreden en betaalt u over de jaarlijkse uitkering van 10.000 gulden het laagste tarief inkomstenbelasting van 37,3 procent. De Staatssecretaris vindt de saldolijfrente in beginsel een inkomensbron, omdat de koopsom op termijn voor u belaste inkomsten genereert.

Lenen voor saldolijfrente

Stel nu dat u het bedrag van 100.000 gulden voor de aankoop van de saldolijfrente leent. Is de rente (zes procent – 6000 gulden per jaar) die u daarover moet betalen in beginsel dan ook fiscaal aftrekbaar?

De staatssecretaris heeft daar ‘ja’ op geantwoord. Die opmerking is fiscaal heel interessant. Het levert het volgende rekensommetje op. U creeert met de lening tussen uw vijftigste en zestigste jaar een fiscale aftrekpost van 6000 gulden waar geen belaste inkomsten tegenover staan. In uw zestig procent IB-schijf betaalt de fiscus daar jaarlijks 3600 gulden aan mee. Kortom, tegen 2400 gulden netto incasseert u jaarlijks een lijfrente-uitkering van 10.000 gulden.

Ook na uw zestigste jaar blijft de rentefactor fiscaal aftrekbaar, maar daar staan dan wel – door overschrijding van de saldolijfrente – belaste uitkeringen tegenover. Tussen uw zestigste en vijfenzestigste jaar incasseert u een belaste lijfrente-uitkering van 10.000 gulden minus 6000 gulden rente en betaalt u over het verschil van 4000 gulden slechts 37,3 procent inkomstenbelasting. Natuurlijk zult u de lening van 100.000 gulden ook nog in de looptijd moeten aflossen.

De staatssecretaris heeft overigens wel opgemerkt dat indien het brutorendement in de saldolijfrente gelijk is of lager is dan de rente over de lening, deze rente niet aftrekbaar is. De uitkering blijft desondanks voor het volle bedrag belast. In die situatie is de transactie immers voorzienbaar nadelig. Daar heeft de staatssecretaris natuurlijk gelijk in.

Belastingplan 21e eeuw

Op het ogenblik is de saldolijfrente-uitkering op enig moment in de toekomst nog progressief belast (in het voorbeeld na tien jaar). Maar in het nieuwe belastingstelsel voor de eenentwintigste eeuw moet de belastingbetaler slechts jaarlijks 1,2 procent van de nettowaarde van het lijfrentekapitaal (minus de schuld) aan de fiscus betalen. In het rekenvoorbeeld is dat 4000 gulden. U betaalt in deze situatie tussen uw zestigste en vijfenzestigste jaar onder het nieuwe belastingstelsel daar effectief slechts 1,2 procent belasting over. (Thans nog progressief belast). U heeft alle reden nu met geleend geld een saldolijfrente-polis af te sluiten.

Een DGA kan een saldolijfrente ook bij de eigen BV afsluiten, mits zakelijk wordt gehandeld. De BV treedt dan op als verzekeraar en zal een stuk kosten en winstopslag (circa tien procent over de ‘inleg’) moeten ontvangen.

Belastingpositie BV

Stel u leent 100.000 gulden bij de bank en koopt van dat geld een saldolijfrente bij uw BV. De BV wordt nu uw verzekeraar. Wat is de belastingpositie van de BV?

De BV belegt het kapitaal in aandelen en krijgt een lijfrenteverplichting van 10.000 gulden aan u. Daarnaast heeft de BV een oprenting over de lijfrenteverplichting. Stel die oprenting in het eerste jaar op zes procent over 90.000 gulden = 5400 gulden. Die oprenting is een fiscale aftrekpost voor de BV.

Overigens moet in deze situatie de begunstiging bij uw voortijdig overlijden goed zijn geregeld. Als u de enige begunstigde bent boekt bij uw voortijdig overlijden de BV een winst waarover 35 procent vennootschapsbelasting moet worden betaald. Het netto-saldo van de winst komt ten goede aan de aandeelhouders (uw erfgenamen) die daarover successierechten zijn verschuldigd.

Dit probleem kan worden opgelost met een contraverzekering (aflopende overlijdensrisicoverzekering met als begunstigden uw erven). De begunstigden (kinderen) moeten daadwerkelijk de premie uit hun eigen vermogen betalen. Als de kinderen geen eigen vermogen bezitten kunt u hen jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken waaruit zij de premie kunnen betalen. Indien u nu na een jaar plotseling zou komen te overlijden ontvangen de erven belastingvrij de uitkering van de contraverzekering.

Rekening courant bij eigen BV

Jan Veen* (DGA) koopt een auto van 50.000 gulden. Hij heeft het maximum van zijn consumptieve renteaftrek al benut en leent daarom het geld voor de aanschaf van de auto (consumptief krediet) van zijn BV. Vervolgens verkoopt Jan een prive-pakket aandelen van 50.000 gulden en lost daarmee zijn schuld aan zijn BV af. Jan leent daarna weer 50.000 gulden van zijn BV en koopt daar in prive een pakket aandelen voor. De rente van vijf procent (2500 gulden) die Jan aan zijn BV betaalt, trekt hij in zijn aangifte inkomstenbelasting af als bronrente.

De fiscus accepteert deze renteaftrek van Jan niet als bronrente en kwalificeert de rente als persoonlijke verplichtingenrente. In de praktijk kijkt de fiscus streng naar historische bestemmingen van leningen van DGA’s bij hun BV en prive-aankopen. Jan Veen heeft ook niet zo slim gehandeld. Hij had eerst zijn prive-aandelen moeten verkopen. Daar had Jan prive een opbrengst van 50.000 gulden voor ontvangen. Van dat geld had Jan prive de auto moeten aankopen. Vervolgens leent DGA Jan van zijn BV 50.000 gulden voor de aanschaf van een aandelenpakket waarvan de rente als bronrente fiscaal aftrekbaar is, mits daar belaste dividenduitkeringen tegenover staan.

* naam is fictief, iedere overeenkomst met de werkelijkheid is toeval.

Paul Schol in samenwerking met Marnix van Rij. Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Moret Ondernemersservice, Arnhem. Telefoon 026 – 32 09 561.

Reageer op dit artikel