nieuws

Hoofdlijnen uit Troonrede en begrotingen Premier ..LE: ‘Geen enkele reden elkaar recessie aan te praten’

bouwbreed

Hoofdlijnen uit Troonrede en begrotingen Premier ..LE: ‘Geen enkele reden elkaar recessie aan te praten’

Er zijn tekenen van economische tegenwind. Die uiten zich in de voorspelling van het Centraal Planbureau dat de economische groei afzwakt naar drie procent volgend jaar. Volgens premier Kok is dat echter nog geen aanleiding om elkaar een economische recessie aan te praten.

“Nederland heeft komend jaar een groei van drie procent. Dat is nog altijd hoger dan waarvan wij in het behoedzame scenario zijn uitgegaan. In 1999 heeft de overheid nog een extra nadeel in de vorm van lagere aardgasbaten vanwege de extreem lage olieprijzen. Dat zet een domper op de financien. Het is nog geen zwaar weer, maar wel let op uw zaak. Een groei van vier procent per jaar zoals we die nu kennen, houd je ook niet vol. Het is een zaak van nuchter blijven, gezond verstand gebruiken en niet in paniek raken.” Dit zei minister-president Wim Kok ter toelichting op de Troonrede.

Hij vindt dat er veel wordt aangekondigd dat in hoog tempo moet worden uitgevoerd. “Dat is nodig, want we willen veel. We hebben maar 45 maanden van start tot finish. Maar voor wat wij willen is een periode van 4 jaar erg kort”, zo zei hij.

Had Paars I als doelstelling ‘werk’, nu kan wat de premier betreft als zodanig gebruikt worden ‘stabiliteit en weerbaarheid’. Dat geldt dan op vijf terreinen. Weerbaar op financieel-economisch terrein, op sociaal-economisch terrein, duurzaamheid, de kwaliteit van de rechtsstaat en versterking van de sociale cohesie. Het belangrijkst is in dit verband dat Kok vasthoudt aan een solide begrotingsbeleid. “De overheid moet op dat punt betrouwbaar en voorspelbaar zijn.”

Kok zette zich af tegen uitspraken van zijn partijgenoot Kamerlid Zijlstra, die de aftrek van hypotheekrente aan de orde wil stellen. “Ik kan niemand ontzeggen een politiek debat te voeren. Maar ik herhaal dat dit kabinet geen wijzigingen zal doorvoeren in de aftrek van de hypotheekrente voor het eerste huis. Dat heb ik voor de verkiezingen gezegd en ik zal daar niet van afwijken”.

Het Rijk geeft het komende jaar 231 miljard gulden uit. Grootste slokop is onderwijs met bijna 41 miljard gulden. Gevolgd door de rente op de staatsschuld van 31,2 miljard gulden. Daarbij vergeleken is de 14,6 miljard gulden voor Verkeer en Waterstaat, Fonds Economische Structuurversterking en Infrastructuurfonds samen slechts een schijntje.

De belangrijkste punten uit de verschillende begrotingen zijn:

Verkeer en Waterstaat

Bij het oplossen van de congestie wordt in eerste instantie gekeken naar andere maatregelen dan de aanleg van nieuwe wegen.

Om files te bestrijden gaat het kabinet op korte termijn rekeningrijden en een 100-kilometer-regime op snelwegen in de Randstad invoeren.

Het openbaar vervoer over de weg en per spoor wordt gestimuleerd door meer treinen, busstroken en vervoer in kleine busjes.

De Betuwelijn, binnenvaart en het ondergronds transport moeten een belangrijk deel van transport over de weg overnemen.

VROM

Bij het ruimtelijke ordeningsbeleid gaat het kabinet uit van het principe van nieuwbouw plegen in en vlak buiten de grote steden.

Voor het eind van dit jaar komt het kabinet met een wetsvoorstel om het voor burgers met een smalle beurs mogelijk te maken een huis te kopen.

Volgens VROM licht de topproductie op de Vinex-locaties in 1999.

Minister Pronk wil slechts drie corridors en slechts weinig knooppunten intekenen op de komende Houtskoolschets.

Natuurbeheer

Voor de komende vier jaar is er 380 miljoen gulden beschikbaar voor investeringen in natuurbeleid. Het geld is bestemd voor de aankoop van gronden in de Ecologische Hoofdstructuur, stimulering van particulier natuurbeheer en voor de natte natuur.

Monumentenzorg

Voor de monumentenzorg staat in de periode 1999-2002 102 miljoen gulden op ’s lands begroting; voor de jaren daarna, van 2003 tot 2010 is dat 437 miljoen gulden.

Koopkracht

Vrijwel iedereen gaat er volgend jaar in koopkracht op vooruit; de laagste inkomens relatief het meest. Gehuwde AOW’ers krijgen 1,25 procent meer in hun portemonnee; mensen op het minimum 1 procent.

Dat is allemaal bovenop de correctie voor de verwachte inflatie: 1,75 procent. De Zalmsnip (honderd piek) zit ook voor volgend jaar in de knip.

Economische Zaken

De belasting op energie wordt volgend jaar vooruitlopend op de stelselherziening in 2001 met ruim een miljard verhoogd.

Er wordt naar gestreefd de Energieprestatiekeuring voor bestaande woningen in 2004 in te voeren. Voor het zover is moeten huiseigenaren voor vijftien miljard investeren in energiemaatregelen om aan de norm te voldoen.

Financien

In de loon- en inkomstenbelasting komt een korte eerste schijf tot 15.000 gulden belastbaar inkomen met een tarief van 35,75 procent (nu 36,35 procent). De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd.

Het financieringstekort volgens de EMU-normen komt in 1999 uit op 1,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De totale Nederlandse schuld bedraagt 518 miljard gulden.

Reageer op dit artikel