nieuws

Hoe hard is balansgarantie?

bouwbreed

Zelf heb ik een aannemingsbedrijf met dertig medewerkers. Omdat ik mijn marktgebied wil vergroten heb ik via een aandelentransactie persoonlijk een bouwbedrijf met tien medewerkers overgenomen. De verkoper heeft een balansgarantie afgegeven, zodat ik zeker wist wat ik kocht. De verkoper bezat 100 procent van de aandelen. Met hem heb ik zaken gedaan en alleen zijn handtekening staat onder de koopovereenkomst. Hoe zeker is die balansgarantie?

De BV die u heeft overgenomen is een onafhankelijk rechtspersoon met bezittingen en schulden. De BV moet op de juiste wijze staan geregistreerd. Als bewijs dat alles wat op de balans staat en de ontwikkelingen na de balansdatum kloppen, heeft de verkoper zich persoonlijk als prive-persoon garant gesteld.

Dat doet hij via een handtekening onder de balansgarantie in het verkoopcontract. Als het nodig mocht zijn, moet u als koper de verkoper daarop ook financieel kunnen aanspreken.

Met zijn handtekening maakt de verkoper zich sterk tegenover derden. Het Burgerlijk Wetboek meldt dat als een prive-persoon die garantie afgeeft ook zijn echtgenote moet medeondertekenen, ongeacht het huwelijksvermogensrecht. Dat is vrij gebruikelijk als bijvoorbeeld een ondernemer zich als prive-persoon voor een bank borg stelt voor een rekening-courantkrediet van zijn BV.

Maar het Burgerlijk Wetboek kent ook een uitzondering op de vereiste medeondertekening door de echtgenote. Indien de ondernemer zich garant stelt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening is die handtekening van zijn echtgenote niet nodig.

Onlangs heeft de rechtbank in Roermond beslist dat de handtekening onder de balansgarantie bij een aandelenverkoop typisch een prive-aangelegenheid is en doorgaans niets heeft te maken met de normale bedrijfsuitoefening.

Als de DGA/aannemer met wie u de aandelentransactie heeft gedaan, getrouwd is of een geregistreerde partner heeft, moet ook zij de balansgarantie medeondertekenen. Is dat niet gebeurd, dan kan de echtgenote alle afgegeven garanties nietig laten verklaren en staat u in feite met lege handen. Als koper moet u zich hiervan bewust zijn.

De risico’s van het inhuren van een manager met een eigen BV

Ik wil als aannemer voor het ontwerpwerk in eigen beheer een vijftigjarige architect aan mijn bouwbedrijf koppelen. Dat gaat mij in totaal f. 120.000 per jaar kosten. De architect heeft een BV en stelt mij voor hem fulltime als manager in te huren en een contract met zijn BV te sluiten. Wij hebben dan geen arbeidsrelatie en ik behoef geen loonbelasting en sociale premies in te houden en af te dragen. Wat zijn mijn risico’s?

Arbeidsrechtelijk loopt u geen risico’s. U spreekt in het contract tussen de Management BV en uw Aannemings-BV een opzegtermijn af en daarmee kan dat contract zonder tussenkomst van de kantonrechter of de directeur van het Arbeidsbureau worden beeindigd. Volgens het burgerlijk recht is de manager-architect niet bij u in loondienst.

Maar fiscaal- en sociaal-rechterlijk liggen de risico’s anders. In de praktijk blijkt dat de fiscus er geen moeite mee heeft als de loonheffing niet door uw BV (inlener) maar door de Management-BV van uw architect wordt afgedragen. Wel zal de fiscus controleren of uw architect zichzelf op de loonlijst van zijn BV zet voor een salaris binnen de regels van het fictief loon.

Dat is voor 1998 als startpunt een bedrag van 84.000 gulden tenzij de fiscus aantoont dat het hoger moet zijn. In uw situatie blijkt die hogere waarde uit het management-contract (120.000 gulden).

Er is een formule om het brutobedrag dat de Management-BV ontvangt weer terug te rekenen naar het fictief salaris waar uw architect loonbelasting over is verschuldigd. Uw architect mag rekening houden met 25 procent winstopslag (resteert 90.000 gulden). Ook mag het salaris van uw architect niet meer dan 30 procent (27.000 gulden) minder zijn dan een ander in een vergelijkbare functie zou hebben verdiend. In dit voorbeeld ontstaat een salaris-bandbreedte voor uw architect van tussen de 63.000 en 90.000 gulden waar hij loonbelasting over moet betalen. Als hij zich daar aan houdt, ontstaat in de praktijk met de fiscus geen discussie. Maar zodra uw architect afwijkt van de salaris-bandbreedte of zijn afdrachten loonbelasting niet betaalt, legt de fiscus de rekening bij u neer als zijn werkgever. Daarbij worden dan dezelfde argumenten uit de kast gehaald als de bedrijfsvereniging toepast voor de sociale verzekeringsplicht van de DGA van een BV.

Onlangs heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog eens expliciet vastgelegd wie als DGA moet worden aangemerkt en derhalve niet verzekerd is voor de zw, ww en wao.

DGA’s zijn:

ù de bestuurder*, die meer dan de helft van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders kan uitbrengen;

ù de bestuurder*, die minimaal een aantal aandelen bezit waarmee hij zijn eigen ontslag kan tegenhouden;

* al dan niet samen met zijn echtgenote

ù meerdere bestuurders, die allen een gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen in de algemene vergadering van de vennootschap;

ù de bestuurder, die samen met bloed- of aanverwanten in de derde graad meer dan tweederde deel van de aandelen bezit.

De bedrijfsvereniging zal vanuit deze criteria beoordelen of uw architect vanuit zijn Management-BV wel of niet verplicht is verzekerd. Als uw architect of zijn Management-BV niet voldoende aandelen bezit in uw Aannemings-BV waarmee hij zijn ontslag kan tegenhouden, dan zal de bedrijfsvereniging het managementcontract zien als een arbeidscontract. Heeft uw architect geen aandelen in uw Aannemings-BV dan is hij verplicht verzekerd voor de sociale verzekeringswetten.

Het SFB legt die rekening bij uw Aannemings-BV neer. U kunt wel in het contract dat uw BV met de Management-BV sluit, opnemen dat u die rekening van het SFB op de BV van uw architect kunt verhalen. Neem dat element mee in de contract-onderhandelingen.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ondernemersservice, Arnhem. Tel. 026 – 32 09 561.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels