nieuws

Het kabinet is bepaald niet op de juiste bedrijfstemperatuur

bouwbreed

Het zojuist ontvouwde kabinetsbeleid is een herhaling van recente beleidsaanzetten. Weinig nieuws onder de zon dus. Het traag tot stand gekomen regeerakkoord heeft nog geen vertaling gekregen in de diverse beleidsbegrotingen. Bij het belangrijke onderdeel Verkeer en Waterstaat is deze vertaalslag nog niet gelukt: pas na de herfstvakantie heeft het kabinet het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport gereed.

Door het stelselmatig pleidooi van het AVBB voor het ‘corridor-concept’ krijgt dit nu de verdiende aandacht. Ook worden de talrijke pleidooien voor meer kwaliteit in de ruimtelijke inrichting van ons land van harte ondersteund.

Het nieuwe kabinet lijkt vooralsnog niet verder te komen dan het rubriceren van de bekende aandachtsgebieden. Op veel lopende zaken wordt een ‘kwaliteitsdemensie’ gezet. De op volle toeren draaiende economie lijkt op gang te kunnen worden gehouden door kwaliteitsimpulsen uit te delen. Een krachtig investeringsbeleid ontbreekt, terwijl dit economisch gezien zou moeten kunnen. Het tegendeel is het geval. Bijna de helft van alle infrastructuurprojecten heeft in de afgelopen drie jaren vertraging opgelopen. De intensivering uit het Regeerakkoord biedt weinig verlichting. Voor infrastructuur trekt het regeerakkoord voor de gehele periode 1999-2003 3,5 miljard gulden uit. Dit bedrag zou op jaarbasis aan het infrastructuurbudget toegevoegd moeten worden. Het tempo van investeren loopt volledig uit de pas!

Of het nu om de natuur, de stad, de woning of om ons wegenstelsel gaat, het moet allemaal beter worden. Hoe en wanneer dit moet gebeuren is moeilijk te lezen. Immers, de belangrijkste beleidsvoorbereidingen met de daaraan gekoppelde politieke besluiten liggen te rijpen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld Schiphol, Mainport Rotterdam-Maasvlakte, gebiedsuitwerkingen in de Randstad, Actualisering Vinex en MIT 1998-2002.

Als deze en andere sleutelprojecten een stapje verder zijn gebracht, ziet het kabinet kans om in de loop van 1999 met de contouren van de 5e Nota Ruimtelijke Ordening en het Structuurschema Verkeer en Vervoer III te komen.

Of het nu het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij betreft of het ministerie van VROM zelf; de een ziet de Ecologische Hoofdstructuur al als ‘ruggengraat’ en de ander houdt een pleidooi voor een beheerste ontwikkeling van corridors.

Als het kabinet ook het kwaliteitsdenken binnenkort toepast op de integratie van alle voorhanden corridor-definities, dan kan en moet een grote sprong voorwaarts worden gemaakt in het R.O.-beleid.

In en aan de brede corridor-zones kunnen zowel groene, blauwe als rode functies toekomstgericht worden gepland. De groeiende mobiliteit kan in de hand worden gehouden. Kortom, binnen de corridor-zones kunnen alle beleidsthema’s van de verschillende departementen een plaats vinden.

Noodzakelijk is een investering en bundeling van investeringsbudgetten in die corridors. Net zoals het kabinet recent besloot om te gaan werken met het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (=bundeling van geldpotjes) ligt een bundeling van budgetten voor de inrichting van corridors eveneens voor de hand.

De uitdagende combinatie van de beoogde steden-aanpak enerzijds en de gebiedsgerichte corridor-aanpak anderzijds geeft de zo gewenste kwaliteit aan de ruimtelijke economische structuur van Nederland! Door deze helderheid te creeren, kunnen de PPS-projecten waarover veel ministeries denken een natuurlijker voedingsbodem krijgen. Binnenkort presenteert het AVBB haar visualisering van de West-corridor (het gedeelte tussen de Mainports Amsterdam en Rotterdam).

Ons land heeft overigens het meest behoefte aan besluitvorming en actie: een concrete investeringsplanning voor de komende vier jaar. Het aankondigen van tal van nieuwe nota’s door dit kabinet biedt vooralsnog slechts zicht op de komst van veel papier.

Politieke besluitvorming over lopende zaken is geboden. De bouw wil haar participerende rol hierin graag uitbreiden, onder andere bij natuurbouw, de aanpak van de steden, de economische infrastructuur en het waterbeleid in brede zin.

Deze reactie van het AVBB op de Troonrede en Begroting is integraal overgenomen.

Reageer op dit artikel