nieuws

Bouw geen benul van productie- beleid

bouwbreed

‘Strategie’ is een groot woord. Over geld hebben de meeste grote bedrijven wel iets op papier staan. Maar slechts een op de drie grote bouwondernemingen heeft voor alle essentiele beleidsterreinen doelstellingen geformuleerd. Van strategische beleidsvorming is in de bouwwereld maar weinig sprake, concludeert het EIB na onderzoek onder duizend bedrijven.

Een bedrijf voert een strategisch beleid indien er een ondernemingsplan bestaat (of een beleidsnota danwel een meerjarenplanning) waarin tenminste de volgende thema’s zijn vastgelegd: de hoogte van de te halen omzet, het marktbeleid, het financieel beleid, het personeelsbeleid, de organisatiestructuur, het kwaliteitszorgbeleid, het arbeidsomstandighedenzorgbeleid, het milieuzorgbeleid, en het beleid voor handhaving of verbetering van de reputatie van de onderneming.

Marktbeleid

Het ontbreken van een duidelijk beleidskader wil niet zeggen dat de meeste bouwbedrijven stuurloos rondzwalken, nuanceert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. “De meeste grote en veel middelgrote bedrijven hebben een marktbeleid geformuleerd dat aangeeft hoe men denkt de doelstellingen voor de verdeling van de omzet naar marktsectoren te realiseren”, constateren de onderzoekers.

Ook over personeel, kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en financieel beleid hebben veel bedrijven hun gedachten vastgelegd. In iets mindere mate geldt dit eveneens voor milieuzorg.

“Waar het vaak aan ontbreekt, is een beleid ter verbetering van de eigen concurrentiepositie of de reputatie van de onderneming”, ontdekte het onderzoeksinstituut. Nog minder weet heeft de bouw van product- of productiebeleid. Van alle bedrijven zei slechts acht procent dat zij daarvoor een beleid hadden geformuleerd. Grote bedrijven (meer dan honderd werknemers) zijn er weliswaar iets meer mee bezig, ongeveer een kwart van de onderzochte ondernemingen, maar ook in deze categorie is sprake van een significante onderwaardering. Voor zover er aandacht aan wordt besteed, gaat het voornamelijk om toepassing van specifieke bouwmethoden.

Investeringen

Waarom doen bedrijven er verstandig aan een strategisch beleid te voeren? De belangrijkste reden is volgens het EIB de snelle verandering van de samenleving. Vaker dan voorheen zijn bedrijven genoodzaakt beslissingen te nemen die van invloed zijn op de toekomstige positie van de onderneming. “Het is daarom goed van tevoren te weten welke positie men wenst in te nemen, om te voorkomen dat verkeerde beslissingen worden genomen of verkeerde investeringen worden gedaan”, motiveert het EIB. De onderzoekers constateren verder dat bedrijven die hun bedrijfsvoornemens hebben vastgelegd daar doorgaans heel tevreden mee zijn. Van een bewust gekozen strategie gaat een stimulerend effect uit op de medewerkers. De meeste bedrijven denken dat de bedrijfswinst zich dankzij het ondernemingsplan positief heeft ontwikkeld.

Reageer op dit artikel