nieuws

Stadsbrug en tunnel onder de Waal in Nijmegen weer in beeld

bouwbreed

nijmegen – Er komt toch een onderzoek naar de aanleg van een tunnel onder de Waal en de bouw van een stadsbrug bij Nijmegen. Eerder had het Gelderse provinciebestuur hiervan afgezien. Onder druk van insprekers hebben Gedeputeerde Staten alsnog besloten de beide varianten in de milieueffectrapportage (mer) voor de doortrekking van de A73 op te nemen.

Voor de studie naar de tunnel onder de Waal zal bekeken worden in hoeverre de milieuvoordelen opwegen tegen de meerkosten. Daarnaast wordt in de mer gekeken naar de mogelijkheid om aansluitend aan een brug over de Waal de aansluitingsmogelijkheden op de zuidoever na te gaan. Hierbij wordt volgens de provincie Gelderland gedacht aan een verdiepte aanleg van de weg, overkapping, een korte tunnel of een combinatie van deze aansluitingsmogelijkheden.

Voor de stadsbrug bij Nijmegen moet worden nagegaan in hoeverre dit alternatief een oplossing kan bieden voor de huidige fileproblematiek bij het Waaloverschrijdende verkeer. “Indien uit de studie blijkt dat dit alternatief voldoende mogelijkheden biedt zal aan de gemeente Nijmegen worden gevraagd de stadsbrug verder uit te werken.”

Bij de presentatie van de startnotitie mer A73, eerder dit jaar, wilde GS van Gelderland nog niets weten van de aanleg van een tunnel onder de Waal en de bouw van een stadsbrug. De laatste viel af omdat deze oplossing slechts voor het lokale en in mindere mate het regionale verkeer van belang zou zijn.

De tunnelvariant was terzijde geschoven omdat deze te duur zou zijn. Bij een korte en nog enigszins betaalbare tunnel zou de doorstroming van het rivierwater in gevaar komen. Een lange tunnel zou het landschap aan de noordkant van de Waal aantasten.

Zowel de commissie-MER als ook de meeste insprekers op de startnotitie hebben het provinciebestuur op andere gedachten gebracht. De A73 moet in de toekomst de A50 ontlasten en het Multimodaal Transport Centrum Valburg op het hoofdwegennet ontsluiten. Volgende maand zal het college van Gedeputeerde Staten de richtlijnen voor de mer definitief vaststellen.

Reageer op dit artikel