nieuws

Forse groei wegtransport bouwmateriaal

bouwbreed

delft – Tussen 1985 en 1995 is het wegtransport van bouwmaterialen in Nederland, gemeten in voertuigkilometers, met liefst 56 procent gegroeid. Het totale gewicht van de geproduceerde bouwmaterialen nam met 23 procent toe.

Dat zijn de belangrijkste resultaten van een onderzoek door TNO Inro en NEI, in opdracht van de Europese Commissie. Voor de Europese Commissie is vooral de vraag belangrijk welk beleid nodig is om het aantal voertuigkilometers te verminderen. Gedacht wordt aan bundeling van vervoersstromen en het concurrerend maken van binnenvaart en spoorvervoer als alternatieven voor het wegtransport.

Oorzaken voor de sterke groei van het aantal voertuigkilometers: toenemende waardedichtheid van bouwmaterialen; het aandeel wegtransport; de gemiddelde ritlengte; het gewicht van een gemiddelde lading en het leegrijden.

De afgelopen jaren is de diversiteit in de vraag naar bouwmaterialen sterk toegenomen. Deze ontwikkeling werd versterkt door toename van het aantal koopwoningen en afname van de sociale woningbouw. Daarnaast speelden factoren als productontwikkeling en milieu ook een rol bij de waardedichtheid van materialen. Uiteindelijk nam de waarde van bouwmaterialen, uitgedrukt per ton of kubieke meter (waardedichtheid), in de onderzochte periode toe met zeven procent.

Just-in-time

Uit de cijfers blijkt dat het aandeel van het wegtransport in het totale vervoer van bouwmaterialen met negen procent is toegenomen. Distributie van eindproducten via spoor en binnenvaart wordt steeds minder belangrijk, anders dan voor bulkmaterialen.

De toenemende waarde van bouwmaterialen, kleinere ordergroottes en de groei van just-in-time leveringen hebben het aandeel van wegtransport gestimuleerd.

De gemiddelde ritlengte van producent naar consument is in de bouw met 47 procent gestegen. Deze sterke toename heeft grote invloed gehad op de groei van het aantal wegkilometers. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de export met name naar Duitsland, rationalisering van de productie en centralisatie van voorraden door fusies en overnames in de bouwmaterialenhandel.

Het gewicht van de gemiddelde lading bouwmaterialen (het aantal tonnen per voertuig) nam met veertien procent toe. Met name het toenemend belang van prefabricage heeft tot een hoger gewicht van de gemiddelde lading geleid.

In de bouwmaterialenhandel is de laadcapaciteit toegenomen door de komst van centrale magazijnen. Het gaat om voertuigen die worden ingezet tussen fabriek en centraal magazijn en tussen centraal magazijn en detailhandelsvestiging. Het gewicht van een gemiddelde lading op voertuigen tussen detailhandelsvestigingen en bouwplaats daalde van just-in-time leveringen en het streven van de aannemer naar verlaging van voorraden op de bouwplaats.

Leegrijden

Het leegrijden (het aantal leeg gereden kilometers vergeleken met het totaal aantal transportkilometers) is toegenomen met zestien procent. Dit is mede het gevolg van de groei van prefab betonelementen waarbij voor de transporteurs tarieven op de markt voor retourvracht zeer laag zijn. De toename in het leegrijden wordt vooral veroorzaakt door just-in-time leveringen in het traject detailhandelsvestiging -bouwplaats. Door de eis snel te moeten leveren wordt vaak niet meer gewacht tot voldoende lading en afleveradressen beschikbaar zijn voor een volle rit. Het gevolg is het leegrijden en tevens groei van het aantal voertuigkilometers.

Dit zal echter wel gepaard gaan met hoge overslagkosten als gevolg van het ontbreken van efficiente overslagtechnieken. Voor deze kosten zal het wegvervoer wel weer grotendeels moeten opdraaien. Een middel dat ook nu weer bewezen heeft nauwelijks te werken.

Reageer op dit artikel