nieuws

Veendam maakt masterplan voor bouwactiviteiten

bouwbreed Premium

veendam – Hoewel Veendam nog een capaciteit heeft voor de bouw van 2632 woningen, is met de provincie Groningen overeengekomen tot het jaar 2001 niet meer dan 315 huizen te realiseren. Ook met andere gemeenten buiten het woningmarktgebied van de stad Groningen zijn bindende afspraken gemaakt over netto-toename van de woningvoorraad. Totaal gaat het om de bouw van 1851 woningen.

Conform de provinciale beleidsnota ‘Bouwen en Wonen 1997-2002’ moeten alle bouwplannen buiten de stad Groningen beoordeeld worden op de consequenties voor leegstand in de eigen gemeentelijke en regionale woningvoorraad. Dit om meer grip te krijgen op de problemen met het beheer van de bestaande woningvoorraad in de stad Groningen. Dat met gemeenten tot 2001 afspraken gemaakt zijn is logisch, want daarna treedt het provinciale omgevingsplan in werking, waarin ook afspraken staan over aantallen te bouwen woningen.

De gemeente Veendam is in elk geval in staat zich strikt te houden aan de nu gemaakte afspraken. In de meeste bestemmingsplannen met direct bouwrecht beschikt ze namelijk over de grond. Bovendien zit het merendeel van de grote bouwcapaciteit in de globale plannen ‘Buitenwoel’ en ‘Langebosch’. Die kunnen pas uitgevoerd worden na toestemming van de provincie.

Overigens heeft Veendam toegezegd voor de lange termijn een masterplan te maken. Daarin worden de woningbouwprogramma’s, herstructureringsopgave, ruimtelijke kwaliteit en investeringsprogramma’s geintegreerd.

Een aantal gemeenten moet eerst nog aangeven hoeveel woningen tot het jaar 2001 gesloopt worden. Pas als die informatie er is, beslist de provincie over extra bouwcapaciteit.

Met de gemeenten Slochteren en Winsum (die respectievelijk 165 en 74 woningen mogen bouwen) is afgesproken, dat de goed te keuren capaciteit ook binnen het gebied van de woningmarkt van de stad Groningen kan worden gerealiseerd.

Reageer op dit artikel