nieuws

Randen en stad Eindhoven slibben langzaam aan potdicht Oplossingen verkeersproblemen lopen in de miljarden

bouwbreed Premium

eindhoven – Er gaat bijna geen dag voorbij of de snelwegen naar en rond Eindhoven raken verstopt. Maar ook wegen in de stad slibben dicht. Op zoek naar oplossingen voor de verkeersproblemen worden miljoenen geinvesteerd in aanleg en verbreding van snelwegen en wegen. Ook de centrale verbindingsas waarover het zogenaamd ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’ gaat rijden, moet een bijdrage leveren om het tij te keren. En dan is er nog het light-rail-project van de Brabantse PvdA-wethouders. Maar kritiek is er ook.

Uit berekeningen blijkt dat het verkeer in de regio Eindhoven/Helmond tussen nu en 2010 met een vierde zal toenemen, schrijft Rijkswaterstaat in de ‘Trajectnota/MER Tangenten Eindhoven’.

In deze nota worden oplossingen aangedragen voor de hoofdwegen A2 en A67. Op deze snelwegen ten westen van Eindhoven komt het verkeer van Amsterdam naar Maastricht en van Venlo naar Antwerpen en de Randstad bij elkaar bij de Poot van Metz. “Omdat er meer files ontstaan is het verlies voor bedrijven en de economie gewaardeerd op f. 36 miljoen in 1994. Dat bedrag is in 2010 bijna verachtvoudigd: f. 274 miljoen”, schrijft Rijkswaterstaat in zijn notitie.

Rijkswaterstaat wil niet alleen de Poot van Metz verbreden ( – 1 miljard), maar ook de snelweg tot aan de Leenderheide. De gemeente Veldhoven heeft al aangeven de snelweg te willen verdiepen. Kosten voor een verdiepte Poot van Metz bedragen f. 1 miljard extra. “Te duur”, vindt Rijkswaterstaat en Eindhoven ziet evenmin iets in het Veldhovens plan. Veldhoven onderzoekt nu samen met het Samenwerkingsverband Eindhoven (SRE) of het vestigen van bedrijven naast en over de A2 een mogelijk alternatief is. Die bedrijven moeten dan meebetalen aan een verdiepte ligging van de weg. Veldhoven probeert nu ook Eindhoven warm te krijgen voor het project. De verwachting is dat het kabinet in het najaar beslist.

Ook verladersorganisatie EVO mengt zich in de strijd. Niks verdieping of verbreding, vindt de organisatie. Zij stelt een tunnel voor onder Eindhoven door vanaf verkeersplein Leenderheide naar Best.

Ook heeft de EVO kritiek op het plan van Rijkswaterstaat, omdat het maar tot 2010 loopt. De organisatie verwacht dat na de oplevering een nieuwe procedure moet worden gestart om oplossingen te vinden voor de nieuwe verkeersproblemen.

Rijkswaterstaat kan de borst nat maken, want de Kamer van Koophandel (KvK) wil dat er tenminste vier rijstroken vrij zijn voor het verkeer als er straks gewerkt wordt aan de A2.

Waar het gaat over de oostelijke snelweg rond Eindhoven, staan Rijkswaterstaat en de Kamer van Koophandel lijnrecht tegenover elkaar. Rijkswaterstaat vindt dat de oostelijke snelweg geen oplossing biedt voor de verkeersproblemen en houdt vast aan verbreding van de A2. Maar het bedrijfsleven meent dat een nieuwe weg van knooppunt Ekkersrijt (A50/A58) naar Helmond wel degelijk verkeer aan de ringweg onttrekt. De belangenorganisatie EVO schaart zich achter die mening, evenals een meerderheid van het provinciebestuur.

Inmiddels heeft de SRE heeft gekozen voor een onderzoek naar drie varianten van de ‘oost-route’ en probeert hiervoor rijkssteun te krijgen. Uit onderzoeken van de bureaus BRO en AGV (aangesteld door de SRE) blijkt dat de aanleg van de weg Ekkersrijt tussen Nuenen en Eindhoven met de aansluiting op de A67 de beste oplossing is. De kosten liggen tussen de f. 600 en f. 800 miljoen.

Openbaar vervoer

Niet alleen de snelwegen, ook het openbaar vervoer staat in de belangstelling. Om de mensen de auto uit te krijgen en gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, pleitten PvdA-wethouders in Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Breda en Tilburg vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen voor een ‘stedentrein’.

Dit plan houdt in dat het openbaar vervoersyteem sterk wordt verbeterd met behulp van light-rail treinstellen. De wethouders willen dat de lichte treinen de plaats innemen van de NS-stoptreinen en veertien nieuwe stations aandoen. Kosten volgens de PvdA f. 300 miljoen voor nieuwe stations en f. 215 miljoen voor de nieuwe rails.

Eindhoven is volop bezig met de aanleg van de centrale verbindingsas (CVA). Over deze verbindingsas rijdt een zogenaamd Hoogwaardig Openbaar Vervoer-voertuig. Dit moet het niet-noodzakelijk autogebruik teruggebrengen, vindt de gemeente Eindhoven. Zij verwacht dat per werkdag 13.000 mensen gebruik maken van de HOV. Vooral de inwoners van Meerhoven, waar 6900 woningen worden gebouwd, vormen de doelgroep. De kosten bedragen voor de 23 kilometer HOV infrastructuur f. 104 miljoen gulden. Overigens is door de Europese aanbesteding de HOV pas in 2002 gereed.

Op de Noord-Brabantlaan is een begin gemaakt met de centrale verbindingsas, waar de HOV-lijn komt te rijden. In plaats van asfalt heeft de gemeente Eindhoven gekozen voor beton, waardoor geen spoorvorming optreedt. Op de achtergrond het viaduct waar keermuren worden aangebracht om de HOV mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel