nieuws

Overijssel kruipt door mazen Vinex-contract

bouwbreed

zwolle – Overijssel en VROM verschillen van mening over de woningbehoefte. De provincie gaat uit van een uitbreiding met 48.000 huizen in de periode 1995 tot en met 2004. VROM stelde de behoefte in eerste instantie op 43.000. Maar recente prognoses laten een verder afnemende vraag naar nieuwbouwwoningen zien. Met 32.000 huizen erbij heeft volgens VROM iedere woningzoekende in Overijssel een dak boven zijn hoofd.

De ramingen volgens het Prognose Informatie en Monitoring Systeem (PRIMOS) van VROM hebben betrekking op een korter tijdvak, van 1997 tot en met 2004, en zijn dus niet zonder meer vergelijkbaar met de provinciale cijfers. Maar het zal duidelijk zijn dat het verschil van twee jaar slechts ten dele de sterke daling kan verklaren.

In de Voortgangsrapportage Woningbouw 1998 zoekt de provincie het verschil in de door het Rijk toegepaste methode. Volgens Overijssel deugen de VROM-cijfers niet, omdat de berekeningen zijn gebaseerd op ontwikkelingen die de rijksoverheid niet (meer) in de hand heeft. Voorheen bepaalde het Rijk het woningaanbod, tegenwoordig bepalen marktfactoren vraag en aanbod.

Handgewogen

“Van de verwachte daling van de woningbouw is tot op heden nog geen sprake”, meldt de provincie. Integendeel. Er zullen in de periode tot en met 1999 duizend tot tweeduizend woningen meer aan de voorraad worden toegevoegd dan de 30.000 die waren geprognostiseerd.

“Handgewogen is er op dit moment geen aanleiding de provinciale ramingen te verlagen”, schrijft de provincie. “Veel plattelandsgemeenten”, vervolgen de rapporteurs, “geven aan te verwachten dat in de toekomst zal blijken dat de woningbehoefte voor hun gemeente op de middellange termijn te laag is geschat.” Pas na de eeuwwisseling houdt Overijssel rekening met een substantiele afname van de bouwactiviteit.

Boterzacht

De provincie stelt zich uitvoerig teweer tegen het “bij velen heersende beeld dat in plattelandsgemeenten veel te veel woningen worden gebouwd”. “Overijssel zou zich niet aan het Vinex-convenant houden”, vat de provincie de verwijten samen.

De rapporteurs ontkennen niet dat er feitelijk veel meer woningen buiten het stadsgewest worden gebouwd dan de geraamde 7250 (tot 2005). Maar dat, voegen zij er in vetgedrukte letters aan toe, bij alle genoemde woningbouwaantallen de vermelding ‘conform streekplan Twente’ is opgenomen.

De clou is dat de streekplannen voorschrijven dat de bevolkingsspreiding de woningbehoefte bepaalt en dat ontwikkelingen in de woningvraag invloed kunnen hebben op de werkelijke behoefte. Anders gesteld: de provinciale ramingen zijn boterzacht. Wat is te veel? Hoeveel is genoeg? Overijssel laat het antwoord liever aan de markt over. En doet voorkomen dat dit van meetaf aan het provinciale standpunt is geweest.

Incidenteel

Voor zover er “incidenteel in sommige kernen te veel wordt gebouwd”, is de provincie corrigerend opgetreden, geeft Overijssel zijdelings toe dat hier en daar al te voortvarend is gebouwd. “In overleg met deze gemeenten is voor de toekomst een ontwikkeling uitgezet waarbij de bevolkingsspreiding weer in lijn zal komen met het streekplan.”

De netto-uitbreiding van de woningvoorraad in Overijssel. De grafiek is volgens de provincie “gebaseerd op de feitelijke ontwikkeling in de afgelopen jaren, de bouwplannen in de pijplijn en de verwachte behoefte in de toekomst”.

Bron: Provincie Overijssel

Reageer op dit artikel