nieuws

Controle oude storten kost Zuid-Holland miljoenen

bouwbreed Premium

den haag – Zuid-Holland telt vierhonderd gesloten stortplaatsen die dringend controle vereisen. Het aanbrengen van de benodigde peilbuizen kost zo’n 8,7 miljoen gulden. VROM stelt hiervoor binnenkort een extra budget voor bodemsanering beschikbaar. De controle sluit aan op het landelijke beleid voor natuurlijke afbraak en flexibele emissiebeheersing. De saneringskosten van deze stortplaatsen vergen landelijk gezien minimaal enkele miljarden.

De Zuid-Hollandse milieugedeputeerde ir. J. Wolf legde op een bijeenkomst in Den Haag uit dat er vooralsnog geen oplossing bestaat voor de nazorg van particuliere objecten. Het Burgerlijk Wetboek houdt de exploitant verantwoordelijk voor saneringen in eigen beheer. Steeds meer willen particulieren de nazorg afkopen en onderbrengen bij een andere instantie. Maar verzekeraars en ingenieursbureaus willen daar niet aan meewerken. Ook de provincie aarzelt. Wolf noemt het een goed idee een organisatie in het leven te roepen voor het beheer van particuliere objecten. Hoe meer projecten die beheert, des te meer het risico wordt gespreid.

Afvalstoffen kunnen volgens de Zuid-Hollandse milieugedeputeerde toepassing vinden bij de sanering van gesloten storten. Deze aanpak genereert gelden om de afwerking en nazorg te financieren. De staatssecretaris van Financien weigert hiervoor evenwel een vrijstelling van de BOM-heffing van 30 gulden per ton. Uitvoering van het voorstel wordt daardoor vrijwel onmogelijk. Wolf overweegt onderzoek naar het hergebruik van gestort bouw- en sloopafval. Het overblijvende afval kan naar een bestaand stort of kan worden gecombineerd met een andere oude locatie. Deze oplossing biedt uitkomst voor de inrichting van bijvoorbeeld Vinex-gebieden. In juridische zin is er dan echter sprake van een nieuw geopende stortplaats.

Inclusief de oude storten kent Zuid-Holland zo’n 40.000 gedempte sloten en 5800 geregistreerde bodemsaneringslocaties. Waar mogelijk wil de provincie volgens Wolf de nazorg met een gebiedsgerichte aanpak regelen. Dat gebeurt aan de hand van een bodembeheersplan dat de risico’s van een demping in verband brengt met het bestaande of toekomstige gebruik van de locatie. De risico’s blijven echter onduidelijk, omdat niet elke demping is onderzocht. Preventief ruimen noemt Wolf geen oplossing.

Reageer op dit artikel