nieuws

Certificatie bouwproces kan controle vervangen

bouwbreed Premium

zoetermeer – De controle op naleving van technische voorschriften is te vervangen door certificatie van processen in de bouw. Wel moet een aantal effecten daarvan nog nader worden onderzocht. Ook zal er een beoordelingsrichtlijn voor de procescerticatie moeten komen. Wie het allemaal gaat betalen is nog onduidelijk.

De Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw), het onderzoeksinstituut van VGBouw, heeft laten onderzoeken of het deregulering van de verlening van bouwvergunningen en het toezicht daarop mogelijk is. Het antwoord daarop is ja, mits er nog even gekeken wordt naar de gevolgen voor Bouw- en Woningtoezicht en de positie van kleine(re) aannemers.

Aanleiding voor het onderzoek is dat de technische controles voor de plantoetsing en het toezicht op de uitvoering van de bouw door de gemeenten steeds meer in de knel komen. Bovendien zijn er grote verschillen te constateren tussen gemeenten bij de interpretatie van de regels. Daarnaast speelt een rol dat ook de rijksoverheid aan de mogelijkheid van erkenning zit te denken als alternatief voor de controles in het kader van de deregulering.

Volgens de onderzoekers van OTB uit Delft, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, zou de certificatie van ontwerpers, bouwers en controlebureaus heel goed kunnen. Het bouwproces kenmerkt zich echter door een grote diversiteit en complexiteit, die in tegenspraak kan zijn met certificatie. De essentie daarvan is immers dat een algemeen omschreven en goedgekeurd proces elke specifieke situatie zal moeten dekken. De wijze waarop certificatie is geregeld, biedt in beginsel wel de mogelijkheden.

Drie modellen

Het rapport geeft drie mogelijke modellen. De eerste is erkenning van vrijwillige procescertificatie van ontwerpers, bouwers en controlebureaus. Dit is de lijn die het ministerie van VROM ook voor staat. Hiervoor is een Nationale Beoordelingsrichtlijn nodig die na goedkeuring door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit, kan dienen om een publiekrechtelijk erkenning te realiseren.

Een tweede mogelijkheid is erkenning van de bestaande ISO 9001/2 certificaten. Bouw- en Woningtoezicht behoeft dan alleen maar toezicht te houden op projectkwaliteitsplannen bij de specifieke bouwprojecten.

De derde mogelijkheid is bij wet de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de controles te leggen bij de aanvrager van de bouwvergunning. Per bouwplan moet er dan een controleplan zijn dat door Bouw- en Woningtoezicht moet worden gekeurd.

De voorkeur van de bij de bouw betrokken partijen gaat voor een groot deel uit naar model 1. Probleem hierbij is wel dat met name kleinere bedrijven grote kosten moeten maken voor de procescertificatie. Dit is een punt dat nader onderzoek behoeft.

Praktijkproef

De onderzoekers stellen voor om via vier stappen verder te komen met deze materie. Zo moeten de effecten voor de partijen in de bouw en de gevolgen voor Bouw- en Woningtoezicht in kaart worden gebracht.

Daarna moet er een centrale beoordelingsrichtlijn komen. Die zal vervolgens nader moeten worden uitgewerkt ten behoeve van de plantoetsing. Tenslotte dient een praktijkproef uit te wijzen of het systeem ook werkelijk deugt.

Wat de kosten betreft wijzen veel partijen eerst naar de overheid onder het mom ‘het is een bijdrage aan de deregulering’. Het ministerie van VROM stelt daar tegenover dat het gaat om vrijwillige procescertificaten, die door de bouw zelf ontwikkeld en dus ook zelf betaald moeten worden.

Reageer op dit artikel